SalvationInGod

maandag 30 december 2013

Jezus Christus in het Nieuwe Testament [2]

Een (verdiepende) ontdekkingstocht de hand van Keith Warringtons boek Discovering Jesus in the New Testament over de Heere Jezus zoals Hij in het Nieuwe Testament wordt geopenbaard. Er wordt onderscheid tussen (A) de feiten die het Nieuwe Testament over Christus weergeeft en (B) de praktische consequenties.

Deel 2: Vier kenmerken van Christus’ Messias-schap volgens de evangelist Mattheüs.

In het Evangelie volgens Mattheüs vinden we vier kenmerken terug van het Messias-schap van de Heere Jezus. Hij is als exclusieve Gezalfde van God in de wereld gekomen om Oud Testamentische profetieën te vervullen en het beloofde heil te brengen.

A. VIER KENMERKEN VAN CHRISTUS DE MESSIAS

1. De beloofde Messias is gekomen
Het is geen toeval dat Mattheüs het leven van Jezus sterk verbindt met profetieën uit het Oude Testament. Hij citeert maar liefst 41 teksten uit het Oude Testament; 37 hiervan begint hij met de zinsnede “opdat in vervulling zou gaan…” Voor zijn Joodse doelgroep – voor wie hij dit Evangelie in eerste instantie schreef – moet dit veel betekend hebben.

2. De Messias brengt herstel aan zieken
Veel wondertekenen die de Heere Jezus doet, worden door Mattheüs expliciet verbonden met Messiaanse profetieën uit het Oude Testament. Op verschillende plaatsen in Mattheüs’ Evangelie lezen we dat het bieden van herstel aan gebroken mensen een belangrijke plaats inneemt gedurende de bediening van Christus. Hij ging zachtmoedig en vol ontferming om met hen die aan de rand van de samenleving stonden en behandeld werden als verschoppelingen, vanwege ernstige ziekte of bezetenheid. Hij zocht hen op, bood nieuw leven aan en schonk herstel aan allen die Hem erom vroegen.

3. De Messias schenkt bevrijding van boze machten
De Heere Jezus ging bewust en zonder schroom de confrontatie aan met boze machten. Veel mensen deinsden ervoor terug en waren soms ook bang, vanwege de krachtige invloed die demonen in personen zelf uitoefenden. Dit exorcisme laat zien dat de Heere Jezus mensen vrijmaakt van duivelse machten met het doel hen te herstellen naar het oorspronkelijke scheppingsmotief van God: dat wij Hem zonder vrees en zonder afgoderij zouden dienen.

4. De Messias is de Zoon van David
Verschillende mensen noemen de Heere Jezus de “Zoon van David.” Deze titel draagt een sterk Messiaans karakter. Voor de Joden is het een belangrijk kenmerk; deze titel laat het belang van Christus zien. Hoewel de Joodse Messiasverwachting in Jezus’ dagen sterk politiek georiënteerd was, laat Mattheüs zien dat deze titel voornamelijk werd gebruikt in omstandigheden waarin Jezus genezing en bevrijding schonk. Dit leidt er dan ook toe dat mensen verkeerde verwachtingen en opvattingen over de Heere Jezus ontwikkelen, wat uiteindelijk leidt tot Zijn verwerping en kruisiging. Ironisch genoeg wordt duidelijk dat zij die Jezus hadden moeten herkennen als Messias (de Schriftgeleerden) Hem niet als zodanig zagen en dat de blinden juist zicht op Hem kregen.

B. PRAKTISCHE CONSEQUENTIES

1. God is betrouwbaar en vervult Zijn beloften
Gezien het indrukwekkende aantal profetieën dat Mattheüs op de Heere Jezus toepast, kunnen we niet anders dan concluderen dat God Zijn beloften waarmaakt. Het meest indrukwekkende is dat God Zelf belooft en ook Zelf garant staat voor de vervulling ervan. Christus heeft geen moment gefaald. Belangrijk is echter wel dat we de Bijbel nauwkeurig lezen en interpreteren. Wij staan net zo goed bloot aan het gevaar om misleid te worden en misvattingen te ontwikkelen met betrekking tot verwachtingen en profetieën.

2. De Heere Jezus bewijst Zijn reddende kracht
De Heere Jezus komt in een gebroken wereld en treft levens aan die aan scherven liggen. Zijn missie was zowel universeel als individueel; Hij kwam om de wereld te verlossen van de zonde, maar had daarbij altijd oog voor elk leven. Hij kwam om het leven terug te geven zoals God het bedoeld had. Zijn wonderen laten zien dat Hij werkelijk Degene is Die redding biedt wanneer geen mens nog een uitweg ziet.

3. De Heere Jezus zet mensen geestelijk vrij
Als Messias is de Heere Jezus gekomen om mensen allereerst geestelijk te bevrijden. Hij pakt de problemen bij de wortel aan; Hij is geen symptoombestrijder. De Heere Jezus doorgrondt alle problemen van mensen en weet ook precies de wortel aan te wijzen. En nog belangrijker, Hij raakt de wortel Zelf aan en maakt het rein. Dit rein maken betekent altijd dat Hij ingrijpt om de geestelijk dode staat van een mens op te heffen en de gemeenschap met God herstelt. Wanneer we het dus hebben over geestelijk leven en vrijheid, dan bedoelen we het radicale ingrijpen van Christus om mensen terug te brengen in de gemeenschap met God. Het is waar dat Hij ook lichamelijke genezing schonk, maar het diepste probleem van de mens is geestelijk.

4. De Heere Jezus neemt de lasten van individuen op Zich
Opmerkelijk in de bediening van de Heere Jezus is dat Hij Zich niet als politiek activist gedroeg, maar als een nederige, zachtmoedige en rechtvaardige Messias Die Zich oprecht boog over de lasten van mensen. Hij schonk vergeving van zonden, hoorde naar de smekingen van mensen, genas hen en wekte dierbaren op uit de dood. Zo wordt duidelijk dat het universele probleem van zonde en kwaad geen enkel mensenleven voorbij gaat en dat Christus het universele probleem op individuele schaal oplost door persoonlijke verlossing te schenken. Hoewel we nu nog te maken hebben met vormen van kwaad in de wereld, heeft Hij bewezen dat Hij ze allen de baas is en op Zijn tijd zal opheffen. Er hoeft dus geen enkele belemmering te zijn om persoonlijk je toevlucht tot Hem te nemen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reageren? Plaats hier uw vraag en/of opmerking.

Blogarchief