SalvationInGod

zondag 18 maart 2018

“Jezus plus”

We hebben in het vorige deel over Johannes 17 gezien dat de heiligmaking voor een christen geen optie is. Heiliging vormt een essentieel onderdeel van de verlossing. God heeft de verlossing zó ontworpen, dat het door het proces van heiligmaking vervolmaakt wordt. Sommige mensen menen dat een oproep tot heiligmaking en de aansporing vanuit Hebreeën 12:14 – “Jaag vrede na met allen, en de heiliging, zonder welke niemand de Heere zal zien” – een boodschap van “Jezus plus” is. Ik heb gemerkt dat deze term te pas en te onpas wordt gebruikt om een sticker te plakken op alles en iedereen die een sterk accent legt op de praktische heiligmaking in het leven van gelovigen.
De reden dat ik hierbij stilsta, heeft met twee belangrijke zaken te maken. Allereerst wil ik ophelderen dat een deel van de aanklachten onterecht is en als tweede wil ik een dieperliggend probleem aankaarten.

Een definitie van “Jezus plus”
Waar komt “Jezus plus” vandaan? Het is een term die wordt gebruikt om aan te geven – en te waarschuwen – dat het geloof in Christus niet genoeg is om gered te worden. Neem als voorbeeld Paulus’ constatering in Galaten 1:6:

“Ik verwonder mij erover dat u zich zo snel afwendt van Hem Die u in de genade van Christus geroepen heeft, naar een ander evangelie, terwijl er geen ander is; al zijn er ook sommigen die u in verwarring brengen en het Evangelie van Christus willen verdraaien.”

Maar wat was dan het probleem bij de Galaten? Dat lezen we in Galaten 3:1-3:

“O dwaze Galaten, wie heeft u betoverd om de waarheid niet te gehoorzamen; u voor wie Jezus Christus eerder voor ogen is geschilderd alsof Hij onder u gekruisigd was? Dit alleen wil ik van u vernemen: Hebt u de Geest ontvangen uit de werken van de wet, of uit prediking van het geloof? Bent u zo dwaas? U die met de Geest begonnen bent, gaat u nu eindigen met het vlees?”

De Galaten zijn misleid door zekere mensen, die beweren dat gehoorzaamheid aan Gods Wet noodzakelijk is om te worden gerechtvaardigd voor God. Dat Christus stierf voor onze zonden is een prachtige boodschap, maar gehoorzaamheid aan de Wet moet hier wel aan toegevoegd worden. Wanneer iemand een dergelijke boodschap verkondigt, is “Jezus plus” een terecht gebruikte term. Je zou “Jezus plus” als volgt kunnen omschrijven: het zijn voorwaarden waaraan eerst voldaan moet worden vóórdat iemand in geloof tot Christus kan gaan en gerechtvaardigd kan worden voor God. Paulus is resoluut: “Dit is niet het Evangelie!” En ik zeg net zo resoluut met hem: “Dit is niet het Evangelie!”

Wat “Jezus plus” niet is
Maar dan komt de verwarring. Sommige mensen zijn zo resoluut in het afwijzen van goede werken dat ze hiermee de vrucht van het geloof in Christus van tafel vegen – en daarmee de noodzaak van heiligmaking. Heiligmaking is niet “Jezus plus”. Heiligmaking is de vrucht van het geloof dat automatisch volgt op het geloof dat Jezus Christus als de Belofte ontvangt. Geen christen ontsnapt aan het proces van heiligmaking. Er is een onderscheid tussen het komen tot Christus en de zekerheid dat iemand werkelijk tot Christus gekomen is. Als je deze twee zaken gaat mengen, dan krijg je inderdaad “Jezus plus”. Maar de Bijbel is glashelder: heiligmaking vormt een vitale aanwijzing dat iemand werkelijk tot Christus is gekomen. Met andere woorden: als ik beweer tot Christus gekomen te zijn en er is geen geestelijke vrucht zichtbaar in mijn leven, dan hebben anderen legitieme bezwaren tegen mijn bewering. Ik mag hier als christen op bevraagd worden. De klassieke geloofsbelijdenissen stellen dit zonder uitzondering. De London Baptist Confession of Faith uit 1689 omschrijft de heiligmaking onder meer als volgt:

They who are united to Christ, effectually called, and regenerated, having a new heart and a new spirit created in them through the virtue of Christ’s death and resurrection, are also farther sanctified, really and personally, through the same virtue, by His Word and Spirit dwelling in them; the dominion of the whole body of sin is destroyed, and the several lusts thereof are more and more weakened and mortified, and they more en more quickened and strengthened in all saving graces, to the practice of all true holiness, without which no man shall see the Lord.
(Hoofdstuk 13, paragraaf 1)

En over “goede werken” lezen we:

These good works, done in obedience to God’s commandments, are the fruits and evidences of a true and lively faith; and by them believers manifest their thankfulness, strengthen their assurance, edify their brethren, adorn the profession of the gospel, stop the mouths of the adversaries, and glorify God, whose workmanship they are, created in Christ Jesus thereunto, that having their fruit unto holiness they may have the end eternal life.
(Hoofdstuk 16, paragraaf 2)

En als het over de zekerheid van verlossing gaat, schrijft men:

This certainty is not a bare conjectural and probable persuasion grounded upon a fallible hope, but an infallible assurance of faith on the blood and righteousness of Christ revealed in the Gospel; and also upon the inward evidence of those graces of the Spirit unto which promises are made, and on the testimony of the Spirit of adoption, witnessing with our spirits that we are the children of God; and, as a fruit thereof, keeping the heart both humble and holy.
(Hoofdstuk 18, paragraaf 2)

Een actieve oproep tot heiligmaking past binnen het geheel van de Schrift én binnen het geheel van de belijdenisgeschriften die in de loop van de eeuwen door de Kerk zijn opgesteld. Ik plaats mijzelf dus niet buiten deze Kerk wanneer ik stel dat heiligmaking een noodzakelijk gevolg, de vrucht is van het geloof in Christus. Het zijn juist degenen die stellen dat heiligmaking geen of een wenselijk – de woorden die je gebruikt zijn ontzettend, ontzettend belangrijk! – gevolg van de rechtvaardiging is, die zich buiten de kaders van de Schrift en de kerkgeschiedenis (dreigen te) plaatsen.

Wat de term “Jezus plus” blootlegt
En nu kom ik bij een dieperliggend probleem. Er zit een hele wereld achter een term. Ook wanneer mensen roepen dat een bepaalde boodschap “Jezus plus” is, gaat hier een wereld achter schuil. Ik heb de ontnuchterende conclusie moeten trekken dat deze wereld voor een aanzienlijk deel bestaat uit misvattingen en clichés. Natuurlijk weet ik dat mensen van alles beweren met een open Bijbel. Daar sta ik inmiddels niet meer van te kijken. Waar ik wél van sta te kijken, is dat deze mensen een dergelijke opvatting vol zelfverzekerdheid verkondigen, alsof het zo gedrukt staat. Zolang wij in deze wereld leven, krijgen we te maken met opvattingen die mensen ventileren én met de zelfverzekerdheid waarmee deze opvattingen verkondigd worden. En ik denk dat wij in onze tijd ernstig rekening moeten houden met de gedachte dat wij niet meer automatisch kunnen instemmen met iedereen die iets bij een open Bijbel beweert. Natuurlijk, dit fenomeen is niet nieuw. In elke generatie stond er wel een ketter op. Elke generatie had zijn wolf in schaapskleren. Dat is nu niet anders. Maar het feit dat iemand beweert “Bijbels” te zijn, geeft ons niet de garantie dat zo iemand het ook werkelijk is. In onze tijd moeten we er rekening mee gaan houden dat er twee soorten “Bijbelse christenen” zijn: zij die beweren het te zijn en zij die het werkelijk zijn. En hoe maak je het onderscheid? Door allereerst afscheid te nemen van misvattingen en clichés. Iemand die de noodzaak van heiligmaking benadrukt, is niet automatisch in de categorie “Jezus plus” te plaatsen. Het komt erop aan om vast te houden aan het Bijbelse getuigenis. Wat zegt de Schrift? Dat is de beslissende factor.

En de andere kant?
Tegeltjeswijsheid leert ons dat iemand aan twee kanten van een paard kan vallen. De ene kant kan inderdaad “Jezus plus” zijn, maar de vraag is of er ook een tegenhanger van bestaat. Ik denk van wel. Ik weet alleen niet hoe ik dit moet noemen. We kunnen voorwaarden toevoegen om tot Christus te komen, maar we kunnen natuurlijk ook elementen van de Bijbelse verlossing en het geloof afnemen en weglaten. En dit gevaar lijkt mij minstens zo groot. Ik vind het een groot teken aan de wand dat wij vraagtekens durven te zetten bij de noodzaak van heiligmaking (en het zelfs durven ontkennen) in tegenstelling tot de Reformatoren en Puriteinen, die dit als vanzelfsprekendheid zagen. Het mysterie van de wetteloosheid wordt steeds meer zichtbaar, ook binnen de belijdende kerk (zie 2 Tessalonicenzen 2:7-12).
Op dit punt merk ik een dubbele verontwaardiging. Hoe is het mogelijk dat wij in 2018, met de kerkgeschiedenis achter ons, met alle geloofshelden die hebben gestreden voor de waarheid en zuiverheid van het Evangelie als voorbeeld, zijn afgegleden tot het bedenkelijke niveau dat het geloof in Christus niet in eenvoud wordt bewaard, maar dat het simplistisch is gemaakt? Hoe kan het dat wij, met méér kennis dan ooit, minder diepgang in onze samenkomsten en gemeenschappen lijken te hebben? Hoe kan het dat wij de urgentie om tot het einde toe te volharden in het geloof, voor een deel losgelaten lijken te hebben?
Worden wij vandaag de dag niet meer beheerst door boeken over de Bijbel dan de Bijbel zelf? Het moet haast wel. Dit is de ene kant van de verontwaardiging.
En de andere kant van de verontwaardiging is misschien nog wel groter: hoe kan het dat wij dit alles met de Bijbel in de hand verdedigen? Ik vrees dat velen leven met een extern concept – “van horen zeggen.” We moeten terug naar de Bijbel. We moeten terug naar het inwendige getuigenis van de Schrift, in plaats van onze oren te laten hangen naar alle externe concepten die mensen hebben bedacht.

Christus heeft gebeden voor onze heiligmaking. Niet alleen dat, Zijn gebed garandeert ons dat de heiligmaking zal slagen. Degenen die gerechtvaardigd zijn in Christus, zullen door het proces van heiligmaking uiteindelijk verheerlijkt worden. Dit is een geweldige hoop, een geweldige belofte, maar er gaat ook één urgente oproep vanuit: lees je Bijbel met het oog op geestelijke groei en heiligmaking. Roep niet van alles over teksten als je gedachten vooral worden gevormd door externe concepten. Maar lees Gods Woord en verlang ernaar door het lezen ervan veranderd te worden naar het beeld van Jezus Christus. Hij vraag het, en Hij garandeert het.zondag 11 maart 2018

“Vader, Ik bid voor hen…” (3)

De boodschap van Johannes 17

In het tweede deel van onze studie van Johannes 17 hebben we stilgestaan bij het geloof van de discipelen. Zij hebben het getuigenis van God in Christus erkend, aangenomen en geloofd. Het is een vertroostend en bemoedigend woord voor de discipelen die tot Zijn gevangenneming bij Christus zijn gebleven. In dit deel zien we echter ook een andere kant: een blik op het verraad door Judas en een blik op de haat van de wereld ten opzichte van het christelijke getuigenis. En hier dwars doorheen horen we over de vreugde van de Heere Jezus. Vreugde en verdriet zijn zó met elkaar verweven in dit gedeelte – precies zoals het leven van gelovigen in deze gebroken schepping is. Met ontnuchterende conclusies en een geweldig zicht op ontzagwekkende genade.

1. Christus’ bewarende werk voor Zijn uitverkorenen (vers 12)
In vers 11 hebben we gelezen van de eenheid van de christelijke kerk, dat is gebaseerd op de eenheid van God Zelf. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest zijn alle Drie één. Deze Personen vormen een volmaakte Drie-eenheid. We hebben gezien dat volharding in het getuigenis van God in Christus de grond is voor christelijke eenheid. En de Heere Jezus kan met recht zeggen dat Zijn discipelen zijn bewaard:

“Toen Ik met hen in de wereld was, bewaarde Ik hen in Uw Naam. Hen die U Mij gegeven hebt, heb Ik bewaard en niemand uit hen is verloren gegaan dan de zoon van het verderf, opdat de Schrift vervuld wordt.”

Wat is de reden dat de elf overgebleven discipelen nog steeds, na drie jaar – en nu, op het moment dat Christus’ lijden aanstaande is – bij de Heere Jezus zijn? Waarom hebben zij Hem niet verworpen? Waarom hebben zij hun oude leven niet opgepakt? Er is maar één antwoord: Christus heeft hen al die tijd bewaard. Zij kónden niet bij Hem weglopen. Hij heeft er Zelf voor gezorgd dat zij bij Hem gebleven zijn.

Maar dan lezen we dat Christus spreekt over Judas. Hij noemt hem niet bij naam, maar we weten dat het over hem gaat. Christus spreekt hier namelijk over Zijn discipelen, en “niemand uit hen is verloren gegaan dan de zoon van het verderf…” En let dan op het vervolg. Het is haast verbijsterend om te lezen: “…opdat de Schrift vervuld wordt.” Judas gaat verloren. Judas wordt niet behouden. Judas zal het Koninkrijk van God nooit binnengaan. Dat is de betekenis van deze woorden. Waarom niet?
Ten eerste lezen we in de Bijbel dat Judas uiteindelijk niet heeft geloofd in het getuigenis dat God in Zijn Zoon heeft gegeven. Deze schijnapostel heeft de Heere Jezus als het ware uit persoonlijke teleurstelling verraden en overgeleverd. Bij zijn verraad kwam zijn werkelijke houding ten opzichte van Christus tot uiting. En die houding is het beste te typeren als ongeloof.
Maar er is meer. We staan hier op het punt een mysterie te betreden. En dat mysterie heet uitverkiezing. Wat wij tot nu toe hebben gezien in het Hogepriesterlijk gebed, is dat God de Vader aan Zijn Zoon een groep mensen heeft gegeven. Deze mensen zullen het eeuwige leven ontvangen. Dat is voor God geen vraag. Degenen die Hij aan Christus heeft gegeven, zullen worden behouden. En het geloof is het bewijs van deze uitverkiezing. Maar wat moeten we dan met Judas? Het antwoord is: Judas was niet uitverkoren. Om het met de woorden van Christus Zelf te zeggen: Judas is niet door de Vader aan de Zoon gegeven (zie vers 2). Judas behoort niet tot de groep uitverkorenen. Dit is op zich al aangrijpend om te beseffen, maar er komt nog meer ernst bij als we bedenken wat Christus aan het einde van vers 12 zegt. Judas is niet uitverkoren en toch behoorde hij tot de groep discipelen. Waarom heeft de Heere Judas in deze groep toegelaten? Het antwoord op deze vraag is dat de Schrift vervuld moet worden. En nu gaat het ons duizelen. Want we zijn allemaal bekend met het bekende Bijbelvers uit 1 Timotheüs 2:4:

“…Die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen.”

Opnieuw dringt zich hier de vraag op: faalt Gods verlossingsplan als er ook maar één iemand verloren gaat? Judas is verloren. Heeft Gods verlossingsplan nu gefaald? Dit is het mysterie. Wat we uit Johannes 17:12 kunnen halen, is dat Judas niet uitverkoren was, niet door de Vader aan de Zoon is gegeven om hem het eeuwige leven te geven. Toch heeft de Heere Jezus Judas bewust iemand in Zijn groep discipelen gekozen waarvan Hij wist dat hij verloren zou gaan. En dit heeft alles te maken met de vervulling van de Schrift. Dus voordat wij als evangelische christenen gepassioneerd en enthousiast roepen dat “God niet wil dat enigen verloren gaan” (2 Petrus 3:9) – iets wat lukraak en als een soort mantra wordt geroepen – moeten we eerst maar eens stil worden bij deze woorden. Judas is niet uitverkoren tot het eeuwige leven en dat wordt zichtbaar in zijn ongeloof. Zijn verwerping van Jezus Christus voert hem naar de ondergang. En het huiveringwekkende van dit alles is ook nog eens dat Judas door Zijn ongeloof én ondanks zijn niet-uitverkoren-zijn de Schrift vervulde.

Lezer, jij zult de Schrift vervullen
En zo komt Judas heel dichtbij. Mensen denken dat de Bijbel een boek voor gelovigen is. Judas’ leven bewijst dat dit niet waar is. De Bijbel beschrijft zowel gelovigen als ongelovigen. Sterker nog: de Bijbel gaat over iedereen en iedereen zal de Schrift vervullen. Laten we dit besef eens goed tot ons door laten dringen! Hoeveel mensen roepen niet dat de Bijbel geen boek voor hen is? Dat zij er helemaal niets mee hebben? En toch zal iedereen dit boek vervullen! Hoe? Door óf te geloven in Christus, óf te volharden in zonde en ongeloof en zo het oordeel tegemoet te gaan. Zowel de eeuwige heerlijkheid als de eeuwige ondergang staan beschreven in de Bijbel en iedereen zal deel hebben aan één van deze twee. Gods Woord is krachtig en zal worden vervuld. Je kunt in vers 12 heel mooi zien dat het Vleesgeworden Woord van God (Jezus Christus) machtig is in het behouden en bewaren van Zijn volk én dat het geschreven Woord van God (de Bijbel) krachtig en betrouwbaar is.
De vraag is: behoor je tot de groep van volhardende discipelen, zoals Petrus, Jakobus en Johannes? Of behoor je tot de groep die bestaat uit Judassen?
En als jij je afvraagt: “Hoe kan ik weten tot welke categorie ik behoor?” dan roep ik je op om jouw eigen leven te onderzoeken op grond van de Bijbel. Komt jouw leven overeen met de beschrijving van een rechtvaardige, of zit jouw leven op het spoor van ongeloof en ongerechtigheid?

2. Christus’ afscheidswoorden (vers 13)
In vers 13 zet de Heere Jezus de deur van Zijn hart open en laat ons Zijn vreugde zien:

“Maar nu kom Ik naar U toe en spreek dit in de wereld, opdat zij ten volle Mijn blijdschap in zichzelf hebben.”

Christus gaat naar Zijn Vader. Dit zijn als het ware Zijn afscheidswoorden. En Zijn afscheidswoorden zijn een gebed. Hier zien we iets bijzonders. Hier zien we iets bijzonders. Christus spreekt namelijk over Zijn blijdschap. Hij deelt Zijn vreugde. Hij deelt de vreugde die Hij wil delen – met Zijn kinderen. Maar over welke vreugde heeft Hij het hier precies?
Dit gebed, dat Christus in de wereld heeft uitgesproken, is één groot gebed van vreugde geweest. En als je een concreet voorbeeld hebben, dan moedig ik je aan om voor jezelf eens elke zin afzonderlijk te lezen, even te pauzeren en vervolgens te roepen: “Vreugde!” Neem bijvoorbeeld vers 4:

“Ik heb U verheerlijkt op de aarde. Ik heb het werk volbracht dat U Mij gegeven hebt om te doen.” – “Vreugde!”

Het is voor de Heere Jezus werkelijk een zaak van oprechte vreugde geweest om alles te doen wat Zijn Vader Hem heeft opgedragen. Onder het verheerlijken van Zijn Vader, het verlossen en bewaren van Zijn uitverkoren kinderen, ligt een onverwoestbare grond van blijdschap.

Christus’ blijdschap in ons
Er wordt gesteld dat wij onze vreugde in God en in Christus moeten vinden. Dit is correct, maar de implicatie van vers 13 gaat nog dieper. Het is niet onze vreugde in God, het is Christus’ blijdschap in ons! Het is absoluut niet verkeerd om te bidden voor blijdschap en vreugde in God. Maar bidden wij ook bewust om de blijdschap van Christus in ons? De vreugde die wij zullen ervaren in het Nieuwe Jeruzalem is de vreugde van Jezus Christus, Die Hij onbegrensd en onbevlekt zal delen met Zijn verloste volk. De hemelse vreugde is de vreugde van Christus. En daarom denk ik dat het mooier, heerlijker en indringender is wanneer wij bidden om Zijn blijdschap in ons. Het is Zijn leven dat in ons gestalte krijgt. En dit leven krijgt gestalte met Zijn vreugde.

3. Christus’ getuigenis niet van deze wereld (vers 14, 16)
De blijdschap van Christus Zelf zullen wij nodig hebben. Lees maar eens hoe Hij het gebed vervolgt:

“En Ik heb hen Uw woord gegeven, en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet van de wereld zijn, zoals Ik niet van de wereld ben.”

En in vers 16 herhaalt Hij dit:

“Zij zijn niet van de wereld, zoals Ik niet van de wereld ben.”

Zonder de vreugde van Jezus Christus in ons zullen wij niet volharden in het geloof. Waarom niet? Omdat de wereld ons haat. En het Griekse woord dat hier wordt gebruikt spreekt niet van een softe haat, alsof het om een milde variant van pesten gaat (als dit al bestaat). Nee, dit woord drukt afschuw uit. Het is haat die zich uit in vervolging. De wereld verafschuwt christenen. De wereld walgt van christenen. De wereld zijn christenen liever kwijt dan rijk. Dat is de essentie die dit woord “haten” uitdrukt. We moeten als christenen daarom ook totaal niet verbaasd zijn dat op zoveel plekken in deze wereld broeders en zusters vervolgd worden. We zouden eigenlijk de vraag moeten stellen: “Waarom wij niet?”

Het softe christendom: Jezus volgen zonder verdrukking
De kerk in het Westen vandaag de dag loopt een groot gevaar. En het gevaar komt van binnenuit. Er zijn toonaangevende leiders binnen de belijdende kerk die een verborgen agenda hanteren en die als wolven in schaapskleren het toneel betreden. Het zijn de postmoderne stemmen die stellen dat het christendom “opnieuw uitgevonden moet worden.” Wij moeten de boodschap van de Bijbel vertalen naar onze tijd en “voortschrijdend inzicht” bepalend laten zijn voor de uitleg ervan. Daarnaast moeten wij van de Bijbel een boek maken dat “relevant” is voor de cultuur. Let vooral op dat woord “relevant” – het is een geliefd en veelgebruikt woord. Het schokkende is dat zekere mensen als Brian McLaren de Bijbel dermate “relevant” willen maken, dat de lijdende Christus, als Offerlam geslacht aan het kruis van Golgotha, nu wordt voorgesteld als een “Verworpene, Die door Zijn verwerping vandaag de dag de kant zou kiezen van de LGBT-beweging.” Mensen met een homoseksuele geaardheid worden neergezet als mensen die door deze maatschappij verworpen worden – ook, of juist door christenen – en de lijdende, verworpen Christus wordt nu op geraffineerde wijze voorgesteld als voorvechter van homo-emancipatie. Welkom in het progressieve christendom. Het christendom dat aan niets aanstoot wil nemen, behalve Gods getuigenis in Christus. En laat dit nou juist de essentie van het christendom zijn!
Het christendom in het Westen gaat ten onder door haar obsessieve verlangen “relevant” te willen zijn. Zij omarmt de cultuur, wil de cultuur leidend laten zijn bij het uitleggen en verkondigen van de Bijbel en haalt zodoende de ongerechtigheden en het ongeloof binnen waarvoor ditzelfde Woord nu juist waarschuwt. God kent geen concessies. Een christendom dat zich niet de woede van de wereld op de hals haalt, is geen christendom. En uiteraard zijn christenen ervoor verantwoordelijk dat zij niet te pas en te onpas voor opschudding zorgen. Er bestaat ook nog zoiets als verstand en wijsheid en dat wordt na je bekering tot Christus niet uitgeschakeld. Maar het feit is wel dat áls wij eenmaal tot de Heere Jezus gekomen zijn, verzet, ruzie en vervolging een onvermijdelijk deel van ons geloofsleven zullen vormen.

4. Christus’ verzoek om de bewaring van Zijn discipelen (vers 15)
De vraag die dan naar boven komt, is vervolgens: “Waarom haalt God Zijn kinderen dan niet weg uit deze wereld? Als zij met zoveel verzet en haat en vervolging te maken krijgen, is het dan niet gewoon beter dat God hen van de wereld wegneemt?” Blijkbaar heeft Christus er rekening mee gehouden dat deze vraag gesteld zou worden, want in vers 15 zegt Hij:

“Ik bid niet dat U hen uit de wereld wegneemt, maar dat U hen bewaart voor de boze.”

Kan God Zijn volk uit de wereld wegnemen? Ja, dat kan. En toch doet Hij dit niet. Ondanks het feit dat in sommige kringen de eschatologische gedachte heerst dat God in de toekomst Zijn hele Kerk van de wereld zal wegnemen, moeten we hier tot de conclusie komen dat een dergelijk wegnemen van de Kerk niet Gods weg zal zijn. Maar wat dan wel? God doet iets wat onwaarschijnlijker is. Iets groters. Iets heerlijkers. Iets wat ons met meer ontzag zal vervullen. God laat ons hier en zorgt ervoor dat wij in het geloof de eindstreep halen – dwars door alle verzet en vijandschap heen. Gods kracht wordt zichtbaar; niet in het wegnemen van de heiligen, maar in de volharding van de heiligen. Deze kracht is essentieel. Christenen kunnen de eindstreep niet halen als de Vader het verzoek van de Zoon in vers 15 niet verhoort.
De christen kent – buiten de zonde die in hem woont – twee vijanden: de wereld en de duivel. En God kiest er heel bewust om de christen in deze vijandige omgeving te laten leven. Ook hier moeten we denken aan de vreugde van Christus. Het is een zaak van oprechte vreugde voor Christus wanneer Hij Zijn kracht kan bewijzen door Zijn volk heen. Na tweeduizend jaar zijn er nog altijd mensen die vasthouden aan Zijn Woord en die met vrijmoedigheid van Hem getuigen. Zo’n machtige Verlosser en Heere is Hij!

5. Christus’ verzoek om de heiliging van Zijn volk (vers 17-19)
Toch is hiermee niet alles gezegd. Het is absoluut waar dat wij in de volharding van de heiligen Christus’ vreugde kunnen zien. Er is echter nog een ander aspect dat ervoor zorgt dat God Zijn volk bewust in deze wereld houdt: zending. We lezen dit in vers 17-19:

“Heilig hen door Uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Zoals U Mij in de wereld gezonden hebt, heb ook Ik hen in de wereld gezonden. En Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in de waarheid.”

Opvallend is dat de zending van christenen hier is ingeklemd tussen twee verzen die spreken van de heiligmaking. We kunnen drie conclusies trekken met betrekking tot heiligmaking:

A. Gods Woord is het primaire middel tot heiligmaking
Wie wil groeien in heiliging, zal voortdurend Gods Woord moeten lezen en overdenken. Zonder persoonlijke omgang met God door Zijn Woord is heiliging onbegonnen werk. Het laat zien dat heiliging primair tot stand komt door middel van gezond, Bijbels onderwijs. Heiliging groeit aan de hand van de waarheid. Waarheid en wandel gaan hand in hand. Meer kennis van de waarheid moet leiden tot een dieper niveau van gehoorzaamheid. Merk hier op dat heiliging geen kwestie is van goede voornemens, zelfdiscipline of iets wat daaronder geschaard kan worden. Heiliging is de vrucht van de omgang die iemand heeft met de verheerlijkte Christus door de Schrift.

B. Christus’ zendingsbevel is een oproep tot heiligmaking
Een tweede aspect is dat heiliging van groot belang is voor de zending. Wat is het verband tussen de twee? Wij hebben vaak het idee dat zending gaat over getuigen, het verkondigen van Christus met woorden. Maar de Heere Jezus zegt hier Zelf dat heiliging essentieel is voor de zending. En dat is ook logisch. Niemand zou een getuigenis aanvaarden als het niet levendig is. En met levendig bedoel ik een werkelijkheid in iemands leven. Bijbelverspreiding is goed en dat moet zeker gestimuleerd worden. Maar laten we niet vergeten dat het essentieel is dat de zendelingen die in de wereld willen getuigen van Jezus Christus zelf een aanzienlijke mate van heiliging bezitten in hun persoonlijke leven. Soms heeft de kerk zich de woede van de wereld op de hals gehaald door mensen te sturen die grote praatjes hadden en er tegelijkertijd een lage moraal op nahielden. Dit is fataal. Iedere christen is in feite een zendeling, want Christus zegt hier dat Hij “hen” in de wereld heeft gezonden. Hij maakt hier geen onderscheid tussen “zendingschristenen” en “heiligen”. Een christen is een gezondene en een christen is een heilige.

C. Christus’ verzoeningswerk is de grond voor heiligmaking
Als laatste zien we dat heiligmaking is gefundeerd op het verlossingswerk dat Christus heeft volbracht. Heiligmaking is de vrucht van wat Hij voor ons deed. Deze grond wordt in ons hart gelegd door het geloof en in deze grond groeit vervolgens de vrucht van de Heilige Geest (Galaten 5:22-23).

Heiligmaking is niet optioneel
Als heiligmaking de vrucht is van het verlossingswerk dat Christus voor ons heeft volbracht, kunnen we er niet omheen dat het een essentieel onderdeel van Gods verlossingsplan vormt.
Het is verbijsterend te merken hoe laconiek sommige mensen kunnen zijn ten aanzien van de heiligmaking. Ze halen hun schouders ervoor op of zien het als de slagroom op de taart. Helemaal schokkend is de ontdekking dat er mensen zijn die beweren dat “mensen zonder de heiligmaking Gods Koninkrijk wél kunnen binnengaan”, ook al gaat Hebreeën 12:14 hier regelrecht tegenin. Er zijn mensen die ons willen doen geloven dat we het allemaal niet zo nauw hoeven nemen met de heiligmaking. En waarom niet? Omdat Christus onze Gerechtigheid is. Hij stierf voor ons en wij kunnen er niets aan toevoegen. Wij moeten alleen maar geloven. Wij moeten alleen maar beamen dat Zijn verlossingswerk ook voor ons persoonlijk is volbracht. Daarom hoeven wij ons niet druk te maken om de heiliging.
Christus laat ons in deze drie verzen zien dat deze gedachte niet op Zijn Woord gefundeerd kán zijn. Hij koppelt Zelf Zijn verlossingswerk – in vers 19 verwoord met “Ik heilig Mijzelf voor hen” – aan de heiliging van Zijn Kerk. Het is volstrekt onmogelijk om de heiligmaking los te koppelen van Zijn verlossingswerk. Hij stierf juist om Zijn volk heilig te maken! De Bijbelse vrucht van Christus’ verlossingswerk is de heiliging, de gehoorzaamheid aan Zijn Woord. Het Bijbelboek Hebreeën legt expliciet het verband tussen Christus’ offer en de heiligmaking door het geloof in Hem.
Hoewel het waar is dat de heiligmaking niet optioneel is, mogen we dit ook als een belofte ontvangen. Want als de heiligmaking een essentieel onderdeel van onze verlossing is, en als wij werkelijk door het geloof in Christus deel hebben aan deze verlossing, dan mogen wij ervan verzekerd zijn dat wij geheiligd zullen worden. Met vallen en opstaan, al lerende en met steeds meer kennis van Christus’ Woord zullen wij de eindstreep halen. En hoezeer de wereld ook dreigt, hoeveel haat er ook op ons afkomt – wij mogen weten dat Degene Die in ons woont sterker is dan hij die in deze wereld is (1 Johannes 4:4). Hij zal Zijn kinderen niet verloren laten gaan. Hij zal hen beschermen tegen het verslindende werk van satan. Hij zal hen vormen naar het beeld van Christus. Als Christus jou in Zijn handen heeft, weet dan dat Zijn weg met jou onmogelijk kan falen. Hij weet wat Hij doet. Hij haalt jou niet weg uit deze wereld, maar bewijst door jou heen Zijn verlossingskracht aan deze wereld. En dit werk is voor Hem een zaak van grote blijdschap!

Blogarchief