SalvationInGod

zondag 29 december 2013

Jezus Christus in het Nieuwe Testament [1]

Een (verdiepende) ontdekkingstocht de hand van Keith Warringtons boek Discovering Jesus in the New Testament over de Heere Jezus zoals Hij in het Nieuwe Testament wordt geopenbaard. Er wordt onderscheid tussen (A) de feiten die het Nieuwe Testament over Christus weergeeft en (B) de praktische consequenties.

Deel 1: het negenvoudige gezag van Christus volgens de evangelist Mattheüs.

In het Evangelie volgens Mattheüs kunnen wij op negen verschillende manieren zien dat de Heere Jezus Christus gezag heeft als God. Hij is Degene Die de uiteindelijke macht heeft en exclusieve autoriteit bezit die aan geen enkel ander mens toegeschreven kan worden.

A. NEGEN VORMEN VAN GEZAG

1. Gezag als God
In het Evangelie volgens Mattheüs komen we verschillende verwijzingen tegen naar de Heere Jezus als Gods Zoon. Vooral het moment van Zijn doop is hier een belangrijk voorbeeld. Dit moment wordt door de duivel gebruikt in zijn poging Christus te verzoeken tot zonde. Een andere, belangrijke aanwijzing dat de Heere Jezus gezag heeft als God, komt naar voren in de verschillende ontmoetingen met mensen, die Hem Heere noemen. Dit is niet slechts een beleefde aanspreekvorm, maar wordt door Mattheüs bewust in verband gebracht met goddelijke autoriteit. In het Oude Testament wordt God ook aangesproken met Heere en de evangelist verbindt dit met de persoon van Christus. Wanneer we dus lezen dat Jezus spreekt, moeten we beseffen dat we met God Zelf van doen hebben.

2. Gezag om het oordeel over boze machten te voltrekken
Als Jezus wordt geconfronteerd met mensen die bezeten zijn door boze geesten, gebeurt er iets opmerkelijks: zij vragen Hem of Hij is gekomen hen te pijnigen vóór de daartoe bestemde tijd. Zij zijn zich er terdege van bewust dat hen een rampzalig oordeel boven het hoofd hangt en zij staan nu oog in oog met Degene Die dit oordeel zal voltrekken. Maar dat zij Hem nu, op deze manier tegenkomen, dat is blijkbaar een verrassing voor hen. Zij weten niet anders dan dat zijn verschijning een eeuwig oordeel betekent, maar op dit moment wordt dit hen nog “bespaard.” In alle gevallen zien we dat de Heere Jezus het gezag heeft hen te bestraffen en te gebieden uit te gaan van mensen. Duivelse machten moeten wijken voor Hem en eens zullen zij voor eeuwig moeten wijken voor Zijn heerlijke verschijning.

3. Gezag over de schepping
De mensen staan ervan versteld dat Jezus in staat is een woeste storm tot stilte te manen. Slechts het spreken van twee woorden (“Wees stil!”) is genoeg om het onstuimige weer te laten kalmeren. Hier zien we dat ook de schepping gehoorzaamt naar Zijn stem en dat Hij de uiteindelijke macht erover heeft.

4. Gezag om zieken te genezen
Een belangrijk deel van Mattheüs’ evangelie wordt bepaald door de wonderen die Jezus doet, met name het genezen van zieken. Blinden ontvangen zicht, doven ontvangen gehoor en een bloedvloeiende vrouw ontvangt genezing wanneer zij de mantel van Christus aanraakt. Het feit dat Jezus mensen geneest, duidt op Zijn gezag om te herstellen wat verloren en gebroken is. Zijn komst in deze wereld betekende een belangrijke ommekeer in de wereldgeschiedenis. Hij is Degene Die alles zal herstellen en de wonderen die Hij heeft gedaan zijn hier een voorproefje van.

5. Gezag om doden op te wekken
Zelfs overleden mensen gehoorzamen Zijn stem. Het dochtertje van Jaïrus (9:28-29), dat volgens de mensen gestorven was en volgen Christus sliep, werd door Zijn stem opgewekt. Dit is een exclusieve autoriteit die alleen aan God toebehoort; Hij is de God van allen en heerst over de levenden en doden. Het feit dat Christus mensen uit de dood doet opstaan wijst naar Zijn absolute gezag als God om te heersen over alle leven.

6. Gezag om te redden
Mattheüs beschrijft de Heere Jezus als Degene Die gezag heeft om mensen te redden. Al bij Zijn geboorte wordt aangekondigd dat Hij Zijn volk zal redden van hun zonden (1:21). In de eerste plaats zal dit gebeuren door de kwijtschelding van zondeschuld, de vergeving. Meerdere malen lezen we in Mattheüs dat de Heere Jezus gezag heeft om mensen de zonden te vergeven.

7. Gezag om mensen in het Koninkrijk van God toe te laten óf hen buiten te sluiten
Op verschillende plaatsen in Mattheüs’ evangelie lezen we dat Jezus exclusieve autoriteit heeft om mensen in het Koninkrijk van God toe te laten of hen er juist de toegang te ontzeggen. Hij is Degene die het laatste woord heeft over de eindbestemming van elk individu en daarom waarschuwt Hij herhaaldelijk niet te spotten of lichtvaardig om te gaan met Zijn gezag (7:21-23; 8:12; 25:31-46). Zijn gezag kent géén tussenweg. Het is behouden of verloren.

8. Gezag om mensen op te roepen tot onmiddellijke gehoorzaamheid
Eén van de meest radicale en misschien ook wel choquerende kanten van Zijn gezag wordt zichtbaar wanneer Christus mensen oproept tot onmiddellijke gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid aan Hem moet vóór alles gaan, ook al betekent dit dat je niet bij de begrafenis van een dierbare kan zijn (8:22).

9. Gezag om direct te handelen in het leven van mensen
De Heere Jezus kan op elk moment ingrijpen in mensenlevens, zelfs als Hij niet ter plekke aanwezig is. Een Romeinse centurion die om genezing vraagt van zijn zoontje, heeft deze indrukwekkende macht mogen ervaren. Terwijl zijn kind er niet bij was, is hij op Christus’ gezag genezen.

B. PRAKTISCHE CONSEQUENTIES

1. Een ontmoeting met Christus is per definitie een ontmoeting met God
Wanneer we in het Nieuwe Testament lezen van Christus, lezen wij over God Die mens is geworden. We moeten Zijn werken daarom beschouwen als werken die God “in het vlees” doet. In alles wat Christus op aarde heeft gedaan en gezegd heeft Hij Zijn hemelse Vader verheerlijkt. Het Nieuwe Testament getuigt hiervan en doet een duidelijk appellerend beroep op de lezer: wie over Christus leest, heeft te maken met God. De Heere Jezus roept mensen op zich te bekeren tot God, omdat het Koninkrijk van de hemel nabij is. Alleen door Hem hebben wij toegang tot God en mogen wij vrijmoedig met Hem wandelen.

2. De boze machten zijn een verloren partij
De Heere Jezus heeft volledig gezag over duivelse machten, maar dat wil niet zeggen dat deze niet meer werkzaam zijn. Ook vandaag zijn ze actief en proberen mensen te beïnvloeden of onder controle te krijgen, zodat zij hun toevlucht niet tot Christus zullen nemen. Het is echter belangrijk en bemoedigend om te weten dat wie daadwerkelijk zijn toevlucht tot Christus neemt, vrijgemaakt zal worden en ervaren dat Hij werkelijk de hoogste autoriteit bezit.

3. De schepping moet Christus gehoorzamen
De Heere Jezus is Heere over alle omstandigheden en alle elementen. God vroeg al aan Job of hij in de “schatkamers van de sneeuw” heeft gezien. Hoe onstuimig en zelfs verwoestend de weersomstandigheden ook kunnen zijn, de Heere Jezus heeft er alle macht over. Voor sommigen is dit de reden te twijfelen aan Zijn macht, maar in Mattheüs 24:6 legt Hij uit dat bepaalde, schokkende dingen “moeten” gebeuren.

4. Gebrokenheid zal plaatsmaken voor volmaaktheid
De bediening van de Heere Jezus laat zien dat Hij is gekomen om te redden wat verloren is en te herstellen wat gebroken is. Zijn wonderen zijn echter een voorafschaduwing van het volledige herstel dat zal komen wanneer Hij terugkomt. We mogen de Evangeliën nooit gebruiken als normatieve bronnen om te beweren dat volledige genezing of volmaaktheid nu al verkrijgbaar is. Daarmee behoren we het zogenaamde “welvaartsevangelie” te verwerpen. Wel mogen we altijd vrijmoedig bidden om genezing en herstel, maar wel met de belangrijke wetenschap dat het uiteindelijke gezag aan Hem toebehoort.

5. De dood heeft niet het laatste woord
De Heere Jezus laat zien dat Hij macht heeft over de omstandigheid waarvan wij geneigd zijn te denken dat het over is: de dood. Op Zijn gezag worden mensen weer levend. De gedachte “dood is dood” is vreemd aan de Bijbel, vreemd aan de heerschappij van Christus en het is zelfs een krankzinnige visie van een maatschappij die niets anders lijkt te willen leven op volle kracht. Zelfs de dood is onderworpen aan de macht van Christus, omdat Hij de Auteur van het leven is en Hij de dood als oordeel op de zonde heeft gelegd.

6. De redding van mensen ligt volledig in handen van Christus
God heeft de Heere Jezus gegeven als enige Autoriteit om mensen te behouden en het eeuwige leven te schenken. Hij is Degene Die macht heeft zonden te vergeven; dit is puur een handeling uit goddelijk gezag. Geen mens kan zichzelf rechtvaardig voor God maken door eigen zonden te vergeven. We zien hier dan ook dat de essentie van verlossing ligt in het feit dat de verhouding van de mens ten opzichte van God hersteld wordt.

7. De beoordeling en bestemming van mensen behoort volledig toe aan Christus
De Heere Jezus is de Enige Die de definitieve bestemming van mensen bepaalt. Het is niet aan ons om tegen mensen te zeggen dat zij definitief voor eeuwig verloren zijn of behouden zijn; het is God Zelf Die nu door Zijn Geest bekendmaakt wie een kind van Hem is. Op de oordeelsdag zal dit publiekelijk bekend worden gemaakt. Wél mogen we op grond van iemands levensstijl bemoediging schenken of juist waarschuwingen afgeven. Een definitief oordeel uitspreken behoort echter alleen aan Christus toe.

8. Gehoorzaamheid aan Christus is gehoorzaamheid aan God
Het gezag van Christus heeft verstrekkende gevolgen voor gehoorzaamheid. Wie Jezus gehoorzaamt, gehoorzaamt God en wie Hem verwerpt, verwerpt God. Gehoorzaamheid aan Christus laat daarom zien dat iemand Zijn gezag werkelijk erkent en zich eraan onderwerpt. Het laat de loyaliteit aan God zien.

9. Christus’ gezag is niet gebonden aan plaats of tijd
Het gezag van de Heere Jezus is onbegrensd en daarom kunnen we er ook zeker van zijn dat Hij vandaag wonderlijk ingrijpt in mensenlevens. Alleen al de wedergeboorte is zo’n wonderlijk moment van ingrijpen! Het mag ons aanmoedigen vrijmoedig tot Hem te gaan en te vragen of Hij bovennatuurlijk wil ingrijpen als dit Hem behaagt en als het Zijn Naam meerdere glorie brengt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reageren? Plaats hier uw vraag en/of opmerking.

Blogarchief