SalvationInGod

maandag 19 september 2011

Ambassadeurs van Christus

8 lessen aangaande discipelschap

De discipel is niet boven den meester, noch de dienstknecht boven zijn heer.
Het zij den discipel genoeg, dat hij worde gelijk zijn meester, en de dienstknecht gelijk zijn heer. Indien zij den Heere des huizes Beëlzebul hebben geheten, hoeveel te meer Zijn huisgenoten!
Vreest dan hen niet; want er is niets bedekt, hetwelk niet zal ontdekt worden, en verborgen, hetwelk niet zal geweten worden.
Hetgeen Ik u zeg in de duisternis, zegt het in het licht; en hetgeen gij hoort in het oor, predikt dat op de daken.
En vreest u niet voor degenen, die het lichaam doden, en de ziel niet kunnen doden; maar vreest veel meer Hem, Die beide ziel en lichaam kan verderven in de hel.
Worden niet twee musjes om een penningsken verkocht? En niet één van deze zal op de aarde vallen zonder uw Vader.
En ook uw haren des hoofds zijn alle geteld.
Vreest dan niet; gij gaat vele musjes te boven.
Een iegelijk dan, die Mij belijden zal voor de mensen, dien zal Ik ook belijden voor Mijn Vader, Die in de hemelen is.
Maar zo wie Mij verloochend zal hebben voor de mensen, dien zal Ik ook verloochenen voor Mijn Vader, Die in de hemelen is.
Meent niet, dat Ik gekomen ben, om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard.
Want Ik ben gekomen, om den mens tweedrachtig te maken tegen zijn vader, en de dochter tegen haar moeder, en de schoondochter tegen haar schoonmoeder.
En zij zullen des mensen vijanden worden, die zijn huisgenoten zijn.
Die vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mijns niet waardig; en die zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mijns niet waardig.
En die zijn kruis niet op zich neemt, en Mij navolgt, is Mijns niet waardig.
Die zijn ziel vindt, zal dezelve verliezen; en die zijn ziel zal verloren hebben om Mijnentwil, zal dezelve vinden.
Die u ontvangt, ontvangt Mij; en die Mij ontvangt, ontvangt Hem, Die Mij gezonden heeft.
Die een profeet ontvangt in den naam eens profeten, zal het loon eens profeten ontvangen; en die een rechtvaardige ontvangt in den naam eens rechtvaardigen, zal het loon eens rechtvaardigen ontvangen.
En zo wie een van deze kleinen te drinken geeft alleenlijk een beker koud waters, in den naam eens discipels, voorwaar zeg Ik u, hij zal zijn loon geenszins verliezen.
(Matteus 10:24-42, Statenvertaling)


1. Discipelschap betekent identificatie met de Meester en Heer, Christus
In de eerste verzen zien we dat dienstbaarheid aan de Meester betekent dat dit zal resulteren in de behandeling zoals die van Christus. Hij is veracht, verworpen, gegeseld en gekruisigd – men dreef de spot met Hem. Verwacht geen enkele andere behandeling van mensen om je heen, als zij horen dat je Jezus wilt volgen en Zijn Evangelie verkondigt. De vraag is waarom christenvervolging in Nederland vandaag de dag nog relatief meevalt (hoewel er politieke partijen zijn die door de microfoons van het parlement grondwetswijziginginitiatieven bulderen, die de christelijke fundamenten afbreken). Zijn wij niet radicaal genoeg? Klopt het eigenlijk wel, dat wij zoveel vrijheid te genieten hebben? Soms denk ik, dat het voor een bepaalde groep gemeenten goed is om in de eredienst op zondag geen preek te houden, maar gewoon een gedeelte uit de Schrift te lezen. Er zijn voorgangers, die het Woord op een Bijbelse en rechtzinnige wijze prediken. Maar er loopt ook een groep rond die absoluut niets achter de katheder of op de kansel te zoeken heeft! Een voorbeeld: er wordt tegenwoordig veel gespeculeerd over het concept van de hel. Sommigen zeggen dat er een groep mensen is, die bij het laatste oordeel in het eeuwige vuur geworpen zal worden. Anderen zeggen dat dit nog helemaal niet zo zeker is; Gods liefde is volgens hen uiteindelijk zó sterk, dat allen behouden zullen worden. Ik zeg op mijn beurt: laat dan de Schrift spreken en kijken wat Jezus over deze belangrijke kwestie te zeggen heeft. Maar zelfs dán zijn er nog mensen, die er omheen proberen te draaien en zeggen: ‘ja, het staat hier nu wel zo, maar eigenlijk bedoelde Hij het zo niet…’ Hoe dan wel?! Bij sommige voorgangers is het wenselijker dat zij alleen de Schriftlezing houden en er geen preek over schrijven – ze maken het Woord van God alleen maar krachteloos. We hebben zoveel vrijheid in de Westerse samenleving, dat we zelfs genoeg tijd hebben om ons af te vragen of de dingen die wij in de Bijbel lezen eigenlijk wel waar zijn. Een schande!

2. Discipelschap betekent het openbaar verkondigen van het onderwijs, zoals dat door Christus geleerd is
Als je een gelovige bent geworden, zul je steeds meer dingen leren over Jezus en over Zijn onderwijs. Dit onderwijs is niet bedoeld om het stilletjes voor jezelf te houden, maar om anderen ermee bekend te maken. Het komt in de prediking van en de persoonlijke omgang met de Bijbel dus wel degelijk aan op nauwkeurigheid. Natuurlijk kan het voorkomen, dat je ooit een foutieve toepassing maakt op een tekst. Daarom is het belangrijk om er met broeders en zusters over te spreken. Laat je controleren en, waar nodig, corrigeren. Neem de woorden van Christus ter harte!

3. Discipelschap betekent serieus rekening houden met vervolging en bedreigingen omwille van Christus’ Naam
Wie het onderwijs van Jezus in ogenschouw neemt, zal snel tot de conclusie komen dat Hij bij tijd en wijlen spijkerhard kan zijn, niet alleen in Zijn onderwijs, maar ook tegen mensen. Vooral de heersende religieuze elite moest het ontgelden. Deze elite maakte de fout door het onderwijs van Jezus niet ter harte te nemen, maar ontwikkelde een rancune die uiteindelijk leidde tot moordlust – Hij moest en zou uit de weg geruimd worden! Als deze Mens, alleen al vanwege Zijn onderwijs en werken, de haat van bepaalde mensen opwekte, waarom zouden wij, die ons met Hem identificeren, er beter van af komen? Dat is onmogelijk!

4. Discipelschap betekent het erop vertrouwen dat niets gebeurt buiten Gods wil om én dat de Hemelse Vader weet wat je nog hebt
Jezus wijst ons op de planten en dieren. Hoe voorzien zij in hun levensonderhoud? Er wordt voor hen gezorgd; niet zozeer door mensen, want God heeft Zelf vruchten en ander voedsel beschikbaar gesteld waardoor planten en dieren kunnen blijven leven. Als God al grote zorg draagt voor een mus, een vlieg, een lelie, hoeveel temeer zal Hij dan voor de kroon van Zijn schepping zorgen?

5. Discipelschap betekent uitkomen voor Christus
Christenen zijn geen mensen die zomaar religieuze handelingen verrichten en daarbij de christelijke normen en waarden hoog in het vaandel willen houden. Zij zijn christenen, verbonden met Christus. Zij volgen Christus. De apostel Johannes geeft het weer met leven zoals Jezus heeft geleefd. Christen-zijn kan zijn plek niet uitsluitend in het verborgene hebben. Christus volgen omvat alle aspecten van het leven!

6. Discipelschap betekent het teweegbrengen van tweedracht tussen mensen in de naaste omgeving
Wie bewust Jezus wil volgen, zal te maken krijgen met situaties waarin gekozen moet worden tegen adviezen of praktijken van mensen in de naaste omgeving, en voor gehoorzaamheid aan Christus. Tweedracht is onvermijdelijk als de één nog in het koninkrijk van de duisternis is en de ander in het licht. Het gaat er niet om dat we Christus (ietsje) meer gehoorzaam willen zijn dan mensen, maar dat we altijd doen wat Hij van ons vraagt, ongeacht of andere mensen ons adviezen geven die hier recht tegenin gaan.

7. Discipelschap betekent Christus alléén koesteren, boven al het andere, zelfs het eigen leven
Discipelschap is de weg die, naarmate je er langer op wandelt, betekent dat Christus je leven is en dat de rest tot geen enkel nut dient voor de zaligheid. Paulus omschrijft Christus als zijn leven en al het andere zelfs als vuilnis. Hij noemde het sterven gewin. Waarom? Omdat hij dan voor altijd bij zijn Heiland zou zijn!

8. Discipelschap betekent ambassadeurschap namens Christus
Christenen worden door buitenstaanders in de gaten gehouden, of dat nu op een kritische wijze gebeurt of niet. We moeten ons daarom goed realiseren dat alles wat we doen onder toeziend oog van de buitenwereld, door de zeef der vroomheid of de zeef der geloofwaardigheid gehaald zal worden. Bij het minste of geringste plaatst men kanttekeningen: ‘en dát noemt zich nou een christen? Wat een huichelaar!’ Niet alleen onze eigen geloofwaardigheid staat op het spel, maar we maken op een dergelijke manier ook Christus te schande: ‘Wie u ontvangt, ontvangt Mij.’ Dat betekent ambassadeurschap. Discipelschap is ambassadeurschap dat rechtvaardig zal worden beloond!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reageren? Plaats hier uw vraag en/of opmerking.

Blogarchief