SalvationInGod

vrijdag 8 juni 2012

‘Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien…’

Een pastorale handreiking bij seksuele gebrokenheid

De apostel Paulus schreef aan Timoteus dat de laatste dagen zwaar zullen zijn. Mensen zullen ‘genot meer liefhebben dan God’. We hoeven ons niet meer af te vragen óf we in de laatste dagen leven – het groeiende narcisme toont ons de staat van de maatschappij. De wereld wordt overspoeld met entertainment en de belevingscultuur vráágt genot. Televisie, tijdschriften en internet zijn ideale kanalen om deze vormen van entertainment aan de man te brengen en hen zodoende hun ‘gevraagde’ genot te bezorgen. Seksualiteit wordt te grabbel gegooid en gepromoot als commercieel goed – het is big business.

Doelstelling
In toenemende mate merken christenen – zowel vrijgezellen als gehuwden – dat zij gebonden raken aan zondige vormen van seksualiteitsbeleving, waaronder pornografie. Het is een groeiend probleem, ook in het leven van gelovigen; het krijgt hierdoor een steeds urgentere plek op de prioriteitenlijst van pastorale teams ten behoeve van doordenking en counseling. Velen worstelen, geven aan dat zij het niet willen doen, en toch doen ze het weer opnieuw. Pastoraat wordt niet gesponsord door Hansaplast: we plakken her en der wat pleisters en dat is het dan; symptoombestrijding helpt ons niet verder. De cruciale vraag omtrent dit probleem is hoe in de levens van christenen de glorie van Jezus Christus op dermate manier voor ogen geschilderd kan worden, dat zij niet langer zondige vormen van seksualiteit zoeken om genotbevrediging te vinden. Dit realiseer je niet binnen vijf minuten. Het is mijn hartsverlangen dat een diepgaande blik op de glorie van Jezus het leven van mensen, die worstelen met seksuele zonde en gebrokenheid, radicaal verandert.

Wat van binnen leeft, wordt buiten zichtbaar
In kerken waar elke zondag steevast de Wet wordt voorgelezen, passeren ook altijd de woorden ‘Gij zult geen overspel plegen’ de revue; we kunnen de Tien Geboden zo ongeveer dromen. In de Bergrede legt Jezus de lat hoger: zelfs het begerig kijken naar een vrouw maakt iemand in zijn hart al tot overspelige. Hiermee legt Jezus de confronterende waarheid bloot dat overspel al veel eerder begint dan het moment waarop het in de daad fout gaat. Niet voor niets drukt Hij Zijn volgelingen op het hart om alles wat zondige lust en begeerte op kan wekken, te amputeren. Het is beter om met amputaties in Gods Koninkrijk te komen dan om met al je hebben en houden in de Gehenna geworpen te worden. Niet alleen is het beter – het kan niet anders.

Onreinheid versus Heerlijkheid
Wat Jezus in Matteüs 5:8 zegt, leert Paulus in Efeze 5:3-21, maar de apostel verwoordt dit exact op tegenovergestelde wijze. Jezus zegt dat de reinen van hart God zullen zien, terwijl Paulus zegt dat allen die in seksuele immoraliteit of onreinheid leven, het Koninkrijk Gods niet zullen binnengaan: ‘over deze dingen komt de toorn Gods over de kinderen van de ongehoorzaamheid’. Dat komt zeer heftig binnen. Maar als we de diepere gedachte achter deze woorden vinden, kunnen we begrijpen wat hij hier werkelijk bedoelt. Als we lezen dat Jezus zegt dat de reinen van hart God zullen zien, dan betekent het dat zij God in Zijn heerlijkheid zullen aanschouwen en daar eeuwig vreugde in hebben – niet alleen in het Nieuwe Jeruzalem, maar ook al hier. Als we ‘Gods heerlijkheid genieten’ als kerndefinitie van eeuwig leven hanteren, wordt het ook een stuk duidelijker wat Paulus schrijft in bijvoorbeeld 1 Korintiërs 6:9-10:

Dwaal niet! Ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknapen, mannen die met mannen slapen, dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers zullen het Koninkrijk van God niet beërven.

Laten we voor de aardigheid eens Gods heerlijkheid genieten als synoniem gebruiken voor het Koninkrijk beërven:

Dwaal niet! Ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknapen, mannen die met mannen slapen, dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers zullen Gods heerlijkheid niet genieten.

Waarom niet? Omdat zij geen algenoegzame vreugde in Gods heerlijkheid zoeken! Zij zoeken hun ‘heerlijkheid’ in allerlei zonden die hier opgesomd worden. Het Koninkrijk Gods kent echter maar één heerlijkheid, namelijk die van God Zelf. Deze mensen zouden zich niet eens thuis voelen in Gods Koninkrijk, omdat de vreugde die daar is, totaal vreemd voor hen is.

De essentie vervangen
Laten we deze conclusie betrekken op seksuele zonde. Wat zet iemand op het spel als hij in seksuele zonde leeft? Het voor eeuwig genieten van Gods heerlijkheid. Jezus zegt dat de reinen van hart God zullen zien en Paulus zegt dat zij die in onreinheid leven hiervan uitgesloten zullen worden. Het begrip hiervan is van doorslaggevend belang. Wij kunnen als broeders en zusters elkaar op weg helpen om met behulp van Gods Woord, Geest en genade herstel en overwinning te ervaren. Christenen zijn geroepen om voor zichzelf en voor elkaar de heerlijkheid van Jezus Christus te schilderen.

Als iemand in alle eerlijkheid tegen jou bekent dat hij of zij verstrikt is geraakt in pornografie, dan mag jij jouw zorgen hierover uitspreken.

‘Ik wil in alle eerlijkheid zeggen dat ik mij zorgen maak over je.’
‘Waarom?’
‘Omdat ik vrees dat je God niet zult zien als je hiermee doorgaat.’

Voor christenen moet dit altijd bezorgdheid nummer één zijn. Maar hoe vaak gebeurt het niet dat de zaken omgedraaid worden? Dat er andere bezorgdheden genoemd worden? ‘Je zet je huwelijk op het spel’; ‘je gaat je vriend/vriendin kwijtraken’; ‘je zet je reputatie in de kerk/op het werk op het spel.’ Ik ga niet ontkennen dat het heftig zal zijn als je een partner kwijtraakt vanwege deze problematiek – maar het is onnoemelijk veel erger om God te verliezen door deze problematiek! De eerste prioriteit is niet om een huwelijk te redden, maar om een ziel te redden. Laten wij de glorie van Jezus voor elkaars ogen schilderen, moge God Zijn genade verlenen en ons het zicht hierop geven en ons de algenoegzame vreugde hierin doen schenken – dan is er hoop dat ook het huwelijk gered zal worden. Het zou uiterst rampzalig zijn als het huwelijk wel gered wordt, maar de ziel die gezondigd heeft niet.
Het is niet pastoraal om tegen mensen te zeggen dat ze niet moeten zondigen omwille van eigen eer – zelfs zondaren redeneren zo! Het is pastoraal om mensen aan te moedigen niet te zondigen omwille van Gods eer.

Neem in gedachten een man en een vrouw die zijn getrouwd. De man worstelt al een langere periode met het feit dat hij seksueel genot buiten zijn vrouw om zoekt. Zij weet ervan. Ze hebben het er allebei moeilijk mee. Op een dag komt hij vrolijk thuis en zegt: ‘Ik heb vandaag Jezus gezien zoals ik Hem nog nooit gezien heb en ik heb nu volkomen vreugde in Hem gevonden!’ Verwachten wij dan dat zijn echtgenote verheugd zal zeggen dat ze blij is dat haar huwelijk gered is? Zo zou het niet moeten zijn! Zij zou zich erin moeten verheugen dat een verloren zoon is teruggekeerd. Eens zocht hij ultiem geluk en genot in seksuele bevrediging en nu hij Jezus aanschouwt, zegt hij: ‘Ik heb Jezus! Ik heb Jezus! Ik heb niets anders meer nodig!’ Hij veegt in geestelijk opzicht met zijn arm de hele tafel van afgoderij schoon: het valt allemaal aan stukken. Dít is waar christenen zich het meest in zullen verheugen als ze de bekering van een zondaar meemaken.

Draag elkanders lasten, belijd elkaar uw zonden, bid voor elkaar, maar bovenal: blijf schilderen!
Seksuele zonde is nog steeds omgeven met nevels van het taboe. Het ligt gevoelig; niemand zal er graag uit zichzelf over beginnen te praten, en dat is tot op zekere hoogte ook begrijpelijk. En juist omdat het in die taboesfeer blijft hangen, houden mensen het voor zich en durven ze er niet met anderen over te praten. Maar de (aantrekkings)kracht van de zonde laat zich onverminderd gelden. De last wordt zwaarder en de teleurstelling in het beloofde ‘genot’ van een afgod wordt alsmaar groter. Het is in Bijbels opzicht van cruciaal belang dat deze mensen herstel gaan vinden door te zien op Jezus. Dat is een heel traject en het kan ook een hele tijd in beslag nemen. Het zal een traject zijn waarin veel gedeeld en ook geworsteld zal worden – met vallen en opstaan. Niemand kan garanderen dat mensen nooit meer terug kunnen vallen in dergelijke zonden. Maar als het gebeurt, laten wij elkaar dan ondersteunen, de gruwelijkheid ervan in het licht van Jezus’ glorie zien, Zijn heerlijke vergeving zoeken en Zijn heerlijkheid begeren te zien totdat daar volkomen vreugde in gevonden is. In alles mogen we nooit vergeten dat het uiteindelijke doel van alle dingen is om de heerlijkheid van Jezus Christus te eren. Het is een kwestie van blijven schilderen – want het gaat om God zien en van Hem genieten. Dit is de belangrijkste vraag die wij mensen ooit kunnen stellen: wil je God zien?

Tot slot: maak van zondaren geen Judas Iskariot
Als we mensen kennen, die worstelen met zonde, van welke aard dan ook, laat het dan niet zo zijn dat wij zo kil met hen omgaan, dat zij geen enkele hoop meer hebben. Judas Iskariot werd dermate overmand door schuld, dat hij geen andere uitweg meer zag dan door zichzelf van het leven te beroven. Paulus waarschuwt de gemeente te Kortine voor dit gevaar. Het was daar een situatie van uitersten: een man sliep met zijn stiefmoeder en in eerste instantie tolereerde de gemeente dat, tot woede en verdriet van de apostel (1 Korintiërs 5). Hij gebiedt hen de man uit de gemeenschap te bannen. Maar in 2 Korinte 2 schrijft hij dat hij wilde weten of de gemeente daadwerkelijk zijn raad zou opvolgen, hetgeen zij inderdaad hebben gedaan. Dan schrijft Paulus, dat zij hun liefde voor de boetvaardige zondaar opnieuw moeten betonen en hem moeten bemoedigen, voordat hij door buitensporig schuldbesef wordt verteerd. Als iemand berouw heeft en zijn schuld belijdt, is vergeving en herstel mogelijk. Maar als iemand zich hier hardnekkig tegen blijft verzetten, is het een teken dat hij of zij Gods heerlijkheid niet zoekt en er ook niet van kan en wil genieten. Hier is de scheiding tussen gelovigen en niet-gelovigen en daarom kan Jezus ook zeggen een dergelijk iemand als tollenaar behandeld moet worden.

Voor wie gewikkeld is in de strijd tegen seksuele zonde en snakt naar bevrijding: zoek de heerlijkheid van de Heere Jezus. Lees over Hem. Wie Hij is. Wat Hij gedaan heeft en doet. Hoe Hij omgaat met mensen. Ga het gesprek aan met iemand waarvan je weet dat je diegene kunt vertrouwen. Vertel je moeiten. Belijd je zonde. Leer voor jezelf (en met een vertrouweling) de glorie van Jezus te schilderen, leer het waarderen en omarm het geheel en al. In Christus heeft God ondubbelzinnig laten zien dat Hij graag wil dat jij volkomen vreugde zult vinden in Zijn heerlijkheid – voor eeuwig.

'Geen zondaar te diep gevallen'
Freedom from Masturbation and Pornography - illbehonest.com
Battling Pornography

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reageren? Plaats hier uw vraag en/of opmerking.

Blogarchief