SalvationInGod

zaterdag 16 juli 2011

Geloofsbrief - Godzaligheid in het boek Spreuken (4)

In Spreuken 2 staan zeven nuttige aanwijzingen, die ik je niet wil onthouden. Hier een opsomming:

1. Christenouders dienen hun kinderen de geboden van God te onderwijzen
Er is een groot verband tussen vers 1 en 5. In het eerste vers schrijft Salomo over ‘mijn woorden’ en ‘mijn geboden’, maar in vers 5 heeft hij het over ‘dan zult gij de vreze des HEEREN verstaan’. Ouders zullen het onderwijs van God hun eigen onderwijs moeten laten zijn.

2. De geboden zijn een kostbare schat
In vers 2 stelt Salomo dat de inzettingen van God de meest kostbare schat is. We moeten ons echter hoeden voor het gevaar van louter moraliteit – goed doen alleen omdat je weet dat het goed is. De geboden van God zijn verbonden aan de wil van God. In Handelingen 16:31 staat een goddelijk gebod: ‘Geloof in de HEERE Jezus Christus en gij zult zalig worden.’ Dit is het gebod van het Evangelie. Elk gebod dat wij horen, zal gehoorzaamd moeten worden in geloof en met ontzag. Als Christus tot mij komt en zegt ‘Gij zult geen vals getuigenis afleggen tegen uw naaste’, dan dien ik geen vals getuigenis af te leggen tegen mijn naaste, omdat ik in Hem geloof en ontzag voor Hem heb. Daarom is het dogma van Zijn heerschappij zo belangrijk! Jezus Christus is onze grootste schat, maar Christus is HEER en daarom zijn Zijn geboden onze grootste schat, want Hij onderwijst ons om te wandelen in het licht. Hij is de Wijsheid Zelf – Hij zal ons de rechte kennis verschaffen.

3. De christen dient de Schriften te bestuderen om wijsheid en kennis van God te ontvangen
Kijk naar vers 4: ‘zo gij haar zoekt [wijsheid, begrip, inzicht] als zilver en ernaar zoekt als naar verborgen schatten’. Als wij een verborgen schat zoeken, moeten we hard werken. Het is veel meer dan alleen doelgericht lopen naar een bepaalde plek. Je zult je tijd opofferen om deze schatten te zoeken en te vinden. Salomo zegt, dat we ernaar moeten zoeken. Je kunt geen schatten vinden, behalve als je zoekt met nauwgezette aandacht. Als je wijsheid voor godzaligheid wilt ontvangen – als je de vreze des HEEREN wilt begrijpen: bestudeer de Schriften! Lees het, mediteer erover! God heeft de wegen der gerechtigheid en rechtvaardigheid geopenbaard! Maar neem de tijd om ze te lezen. Zonder het lezen van Gods Woord zul je nooit deze geweldige wijsheid en inzicht.

4. Christenen zullen altijd oprechte mensen zijn
Als je de woorden in de verzen 7-11 nauwkeurig overdenkt, zul je ontdekken dat Salomo stelt dat God alleen wijsheid toebedeelt aan de oprechten. De oprechte is degene die de HEERE vreest, onderzoekt de paden van gerechtigheid en wandelt op het pad van de heiligen. Dit betekent dat iedereen die het Koninkrijk Gods zal beërven, oprecht is! Er zal niemand in de hemel zijn die oprechtheid heeft verzaakt.

5. Christenen dienen afstand te doen van kwade wegen en duisternis
Overdenk de verzen 12-15 eens. Een opsomming:

• Mensen die verkeerdheden spreken
• Mensen die de weg der gerechtigheid verzaken
• Mensen die de paden van de duisternis bewandelen
• Mensen die zich verheugen in het kwaad
• Mensen die vreugde vinden in de perversiteit van het kwaad
• Mensen wiens paden krom zijn
• Mensen die afwijkend zijn in hun wandel

Internet, televisie, radio – wat kunnen we nog meer benoemen hier? Media verspreiden verscheidende soorten kwaad. Je kunt artikelen vinden over overspel, bedrog, abortus, wereldse dating, zelfontplooiing, pornografie, geweld, haat en demonische muziek met gruwelijke songteksten. We moeten niet alleen bedachtzaam zijn voor het kwaad zelf maar ook voor hen die zich hiermee inlaten en het bewust promoten!

6. Zoete woorden zijn gevaarlijk en dodelijk
Salomo onderwijst zijn zoon aangaande vrouwen. Er zijn zogenaamde ‘verboden vrouwen’. Ze worden getypeerd als overspeligen met zachte woorden. Zachte woorden zijn gevaarlijk en dodelijk. Laat me je een voorbeeld geven.
Stel je eens voor dat een getrouwde vrouw van in de 30 alleen thuis is; haar man is met de kinderen boodschappen doen. Ze ziet haar buurman in de tuin werken. Ze voelt zich seksueel aangetrokken tot hem en begint hem aan te spreken. ‘Nou, buurman, het is mooi weer, hè? Perfecte omstandigheden om de liefde te bedrijven!’ Maar haar buurman reageert niet zoals ze verwacht: ‘Mevrouw, bent u helemaal gek geworden?! Je bent getrouwd, je dient trouw te blijven aan je echtgenoot!’ Ze zegt: ‘Nee hoor, we hebben hier vaak over gesproken en we zijn allebei van mening dat het spannend is om seksuele affaires met anderen te hebben. Kom gerust mijn huis binnen, liefje!’
Zie je wat de vrouw hier doet? Ze probeert kwaad te rechtvaardigen alsof het gerechtigheid is! Ze suggereert dat het geen kwaad kan om dit te doen. Waarom? Ze wil haar eigen seksuele lusten bevredigen. Deze vrouw zal dit kwaad willen rechtvaardigen met elk argument dat ze zou kunnen vinden. Elke keer als iemand kwaad probeert te rechtvaardigen, is het een zaak van zoete woorden. Mensen zullen hun tong gebruiken voor het verspreiden van allemaal leugens, zodat ze hun begeerten uit kunnen leven.

7. Oprechtheid is het teken dat verlossing geschied is
Bijbels gesproken heeft oprechtheid alles te maken met hoe iemand omgaat met Gods geopenbaarde Woord. Mensen die oprechtheid verzaken, verwerpen de geboden van God; zij gehoorzamen Zijn stem niet en zijn een gruwel in Zijn ogen. Maar zij, die oprecht zijn in het betrachten van Gods inzettingen – zij zijn wedergeboren.

Je broeder in Christus,
Robert


Letter of credence
Dear reader,

We can read seven helpful instructions in Proverbs 2. A summary:

1. Christian parents should teach their children the commands of God
There is a great connection between verse 1 and verse 5. In verse one, Solomon writes about ‘my words’ and ‘my commandments’, but in verse 5 he writes, ‘then you will understand the fear of the Lord’. Parents need to teach the commandments of God. The commands of parents should be the commands of God.

2. The Commandments are a great treasure
In verse 2, Solomon argues that his son can treasure up his commandments. The commandments of God are the greatest treasure. But we need to be aware of the danger of being ethical. The commandments of God deal with the Will of God. Notice, that Acts 16:31 is a commandment of God: ‘Believe in the Lord Jesus, and you will be saved’. This is the commandment of the Gospel. Every command we hear needs to be obeyed in faith and fear. If Christ comes to me and He says, ‘You shall not bear false witness’ – then I should not bear false witness, because I believe in Him and I fear Him. That’s why the issue of the Lordship of Christ is so important! Jesus Christ is our greatest treasure – but Christ is Lord, and therefore His commands are our greatest treasure, because He teaches us how to live in the light. He is Wisdom itself – He will give us the right knowledge.

3. The Christian has to study the Scriptures to receive the wisdom and knowledge of God
Look at verse 4: ‘if you seek it [wisdom, understanding, insight] like silver and search for it as for hidden treasures’. If you are searching a hidden treasure, you need to work hard. It is a lot more than just walking to a place. You will spend your time with searching these treasures. Solomon says, ‘you need to search for it’. You cannot find treasures except you will search with close attention. If you want to receive wisdom for godliness – if you want to understand the fear of the Lord – study the Scriptures! Read them, meditate on them! God has revealed the paths of righteousness, justice and equity! But take time to read it. Without reading Gods Word, you will never get this magnificent wisdom and understanding.

4. Christians will always be upright
If you consider the words in verse 7-11 carefully, you will discover that Solomon is saying that God will store up wisdom only for the upright. The upright is the one who fears the Lord, guards the path of justice and who walks on the way of the saints. This simply means that everybody who will inherit the Kingdom of God, is upright! There are no people in heaven who have forsaken uprightness!

5. Christians need to take distance from evil ways and darkness
Consider verses 12-15:

• Men of perverted speech
• Men who forsake the paths of uprightness
• Men who walk in the ways of darkness
• Men who rejoice in evil
• Men who delight in the perverseness of evil
• Men whose paths are crooked
• Men who are devious in their ways

Internet, television, radio – what else can we mention here? Media is spreading evil to millions of people. You can find articles on adultery, lying, abortion, perverted dating, self-fulfillment, pornography, cheat, violence, hatred, demonic music with perverted lyrics etc. We shouldn’t only be aware of evil itself, but also on those who are living in it and those who are promoting it!

6. Smooth words are dangerous and deadly
Solomon teaches his son about dealing with women. There are so-called ‘forbidden’ women. They are described as adulteress with smooth words. Smooth words are dangerous and deadly. Let me give you an example.
Imagine that a middle-age women is alone at home. She sees her neighbor laboring in the garden. She feels sexually attracted to him and she decides her lust must be fulfilled. She walks to her neighbor and says, ‘Well, sir, it is beautiful weather – perfect conditions to make love together’. But her neighbor responses with: ‘Madam, are you out of your mind?! You are married, you need to take care of your husband!’ She says, ‘Oh, no – we have talked about this many times – we think it is very exciting to have sexual affairs with others. So, enter my house, sweetheart!’ What is the woman doing here? She tries to justify evil as though it is righteousness! She is arguing it is right to do this. Why? She wants her sexual lust be fulfilled. This girl would justify this evil with every argument she can find – her lust must be fulfilled. Every time someone tries to justify evil, it is a case of smooth words. People will sum up every lie in order to practice their filthy pleasures.

7. Salvation is not a result of uprightness, but uprightness is the evidence for salvation
Now we come to the conclusion. The ones who forsake uprightness are the ones who reject the commands of God. They do not obey His voice. They are an abomination in His sight. But the ones who are upright – they are regenerated. They obey the commands of God and this is the very proof that they are redeemed!

Your brother in Christ,
Robert

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reageren? Plaats hier uw vraag en/of opmerking.

Blogarchief