SalvationInGod

zaterdag 16 juli 2011

Geloofsbrief - Godzaligheid in het boek Spreuken (3)

Deze keer een notitie over het karakter van God.

In Spreuken 1:20-33 wordt ook geschreven over het karakter van God. Ik denk dat er onderscheid bestaat tussen ‘wijsheid’ en ‘de Wijsheid’. Ik meen dat ‘de Wijsheid’ het synoniem is voor God of HEERE. Wijsheid is het rechte, juiste gebruik van kennis, maar de Wijsheid is de Ene Die perfect en waarachtig is in alles. Dat wat God ‘wijs’ noemt, zouden wij ook ‘wijs’ moeten noemen, want Hij is de Wijsheid! Bijvoorbeeld, in Spreuken 1:3 staat: ‘Om aan te nemen onderwijs van goed verstand, gerechtigheid, en recht, en billijkheden…' en in vers 20 staat: ‘De opperste Wijsheid roept overluid daarbuiten; Zij verheft Haar stem op de straten.’
Merk op dat Wijsheid wordt aangeduid als een persoon. Wijsheid roept luid in de straten. Er staat niet dat het wijsheid is om luid op straat te gaan roepen. Daarom wil ik spreken van de HEERE, elke keer als ‘de Wijsheid’ in dit gedeelte wordt genoemd. Laten we kijken naar het karakter van God:

1. God roept op tot bekering
Vers 22 maakt duidelijk dat de Wijsheid oproept tot een radicale verandering in iemands leven. De spotters zouden niet langer vreugde mogen vinden in het schofferen en spotten, noch zou de dwaas kennis moeten blijven haten. Simpelweg betekent het dit: bekeer je en luister naar de woorden van de HEERE. Niets meer, niets minder. Wijsheid is erg praktisch – onze God is een God Die handelt in rechtvaardigheid, gerechtigheid, liefde, heiligheid en vergevingsgezindheid. Echte kennis is de kennis van God.

2. God maakt Zichzelf bekend
In vers 23 staat, ‘Ik zal Mijn woorden bekendmaken aan u.’ We kunnen God kennen door de openbaring van Zijn Woord. Er is geen enkel excuus voor zondaars. Zij weten dat er een God is Die gesproken heeft, maar zij verwerpen Hem. Zij willen niet luisteren naar Zijn stem. In vers 25 staat ‘omdat gij mijn Raad verworpen hebt’.

3. God zal geen personen redden die willens en wetens Zijn Raad verwerpen
Nu komen we op een punt, dat vandaag de dag steeds meer aangevochten lijkt te worden. We willen graag spreken over Gods liefde, genade, barmhartigheid, mededogen, vergeving en goedheid. Maar hier is een probleem. Luister goed naar het volgende statement:

Dewijl Ik geroepen heb, en gijlieden geweigerd hebt; Mijn hand uitgestrekt heb, en er niemand was, die opmerkte;
En gij al Mijn raad verworpen, en Mijn bestraffing niet gewild hebt;
Zo zal Ik ook in ulieder verderf lachen; Ik zal spotten, wanneer uw vreze komt.
Wanneer uw vreze komt gelijk een verwoesting, en uw verderf aankomt als een wervelwind; wanneer u benauwdheid en angst overkomt;
Dan zullen zij tot Mij roepen, maar Ik zal niet antwoorden; zij zullen Mij vroeg zoeken, maar zullen Mij niet vinden;
Daarom, dat zij de wetenschap gehaat hebben, en de vreze des HEEREN niet hebben verkoren.
Zij hebben in Mijn raad niet bewilligd; al Mijn bestraffingen hebben zij versmaad
(Spreuken 1:24-30, Statenvertaling)

Hier wordt niet alleen gezegd dat God Zijn genade zal wegnemen in geval van zondaars die zich willens en wetens niet willen bekeren, het stelt ook dat Hij zal lachen op het moment van hun rampspoed. Is dit niet verbazingwekkend? Wijdverbreid is de boodschap dat ‘God van je houdt’ en dat ‘je altijd bij Hem terug kan komen bij Hem!’ God zegt: ‘Nee. In tijden van rampspoed zullen zij Mijn Naam aanroepen, maar Ik zal niet antwoorden’. Dit is beangstigend, is het niet? God wil dat wij dit weten: ‘Verwerp Mijn Woord niet. Hoogmoedige mensen denken dat zij alles tegen Mij kunnen doen, maar wanneer onheil hen treft, zullen ze smeken om hulp. Degene, die structureel Mijn Woord verwerpt, zal geen genade ontvangen.’

4. God heeft ons verantwoordelijkheid gegeven
De Wijsheid zegt: ‘zij zullen de vruchten ondervinden van de weg die zij ingeslagen zijn’. God zegt: ‘het is hun weg, niet die van Mij’. Wij dragen de volledige verantwoordelijkheid voor onze daden. We kunnen niet zomaar zeggen: ‘Ik heb gezondigd, want de duivel wilde dat ik het deed’. Nee, IK ben verantwoordelijk. Het is altijd weer het grootste excuus van mensen: ‘ja, ik deed het, maar… het was niet uit mijzelf, het was uit satan, het kwam door mijn broer, mijn tante, mijn huiskat, mijn konijn’ en ga zo maar door.

5. God verheugt Zich in degene die acht slaat op Zijn Woord
Degene die het Woord van God gehoorzaamt zal veilig beschut zijn. Zo iemand hoeft niet te vrezen voor het kwaad. Als we wandelen in de paden van heiligheid, kan niets angst zaaien in ons hart. Vrienden van God zijn degenen die Hem gehoorzamen. Als je geen problemen met de Almachtige wilt hebben, stop dat met zondigen en gehoorzaam Zijn Woord.

Als je Spreuken leest, ziet het leven er op papier vrij simpel uit: gehoorzaam God en wandel in Zijn paden. Maar de reden dat Spreuken 31 hoofdstukken telt en dat de Bijbel een dik boek is dat 66 afzonderlijke boeken telt, is vanwege de zonde in deze gebroken wereld. Zonde is onze vijand. Als we niet wandelen in de paden van God, wandelen we in zonde.

Je broeder in Christus,
Robert


Letter of credence
Dear reader,

This time a note regarding the character of God.

Salomon writes in Proverbs 1:20-33 about the character of God. I think there is a distinction between ‘wisdom’ and ‘the Wisdom’. I think ‘the Wisdom’ is the same as ‘God’ or ‘the Lord’. Wisdom is the right use of knowledge, but The Wisdom is the One Who is perfect and truthful in everything. That which God calls ‘wise’, we also should call ‘wise’, because He is The Wisdom! For example, in Proverbs 1:3 it says, ‘to receive instruction in wise dealing’. In verse 20 it says, ‘Wisdom cries aloud in the street’. Notice here that Wisdom is used as a personal term. Wisdom is crying aloud in the street. It doesn’t say, ‘It is wise to cry aloud in the street’, no – it says, ‘Wisdom cries aloud’. Therefore, every time the word Wisdom occurs in this passage, I want to speak of the Lord. Let me show the character of God:

1. God calls for repentance
Verse 22 makes clear that Wisdom is calling for a radical change in someone’s life. The simple ones should not stay simple and the scoffers should no longer be delighted in the scoffers, nor should the fool hate knowledge. It means simply this: repent and listen to the words of the Lord. Nothing more, nothing less. Wisdom is very practical – our God is a God Who practices righteousness, justice, love, holiness and forgiveness. Real knowledge is the knowledge of God.

2. God makes Himself known
In verse 23 it says, ‘I will make my words known to you’. We can know God because of the revelation through His Word. There is no excuse for sinners. They know there is a God Who has spoken, but they rejected Him. They would not listen to His voice. In verse 25 it says, ‘because you have ignored all my counsel’.

3. God will not save the ones who refuse habitually His voice
Now we come to a topic, that is very difficult to handle in the evangelical community today. We want to talk about God’s love, mercy, grace, forgiveness and goodness. But there is a problem. Listen carefully to the following statement:

Because I have called and you refused to listen,
have stretched out my hand and no one has heeded,
because you have ignored all my counsel
and would have none of my reproof,
I also will laugh at your calamity;
I will mock when terror strikes you,
when terror strikes you like a storm
and your calamity comes like a whirlwind,
when distress and anguish come upon you.
Then they will call upon me, but I will not answer;
they will seek me diligently but will not find me.
Because they hated knowledge
and did not choose the fear of the LORD,
would have none of my counsel
and despised all my reproof
,
(Proverbs 1:24-30, ESV)

This part does not only say that God will remove His grace in case of unrepentant sinners, it says ‘He will laugh at their calamity’. Isn’t that amazing? Many people in the evangelical community today will say, ‘God loves you, you can always return to Him!’ God says, ‘No. In times of calamity (whether it is great white throne judgment or not) they will call upon me, but I will not answer.’ This is scary, isn’t it? God wants us to know one thing: Don’t mock my Word. Prideful people think they can do everything against Me, but when calamity occurs, they cry out for help. The one who habitually reject My Word, will not receive mercy.

4. God has given us responsibility
Wisdom says, ‘they shall know the fruit of their way’. Gods says, ‘it was their way, not Mine’. We are bearing full responsibility for our deeds. We cannot simply say, ‘I have sinned because God wanted me to do this, or satan wanted me to do this’. No, I am responsible. It is always the greatest excuse for human beings: ‘yes, I did it, but it was NOT because of me, it was because of satan / my brother / my aunt / my cat / my rabbit etc.

5. God delights in those who will listen to His voice
The one who obeys the Word of God will dwell secure. Such a person doesn’t have the fear of evil. If we are walking in the paths of holiness, nothing can put fear in our hearts. Friends of God are the one who obey Him. If you don’t want to have problems with this Almighty Creator, stop sinning and simply obey His Word.
According to Proverbs, life is so simple – obey God and walk in His paths. But the reason Proverbs has 31 chapters and the Bible is thick, is because there is sin in this world. Sin is our enemy. If we don’t walk in the paths of God, we are walking in sin.

Your brother in Christ,
Robert

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reageren? Plaats hier uw vraag en/of opmerking.

Blogarchief