SalvationInGod

zaterdag 16 juli 2011

Geloofsbrief - Godzaligheid in het boek Spreuken (1)

Niemand is perfect. Salomo, de schrijver van vele hoofdstukken in het boek Spreuken, wist dit. Merk op dat hij in het eerste hoofdstuk, de verzen 2-4 het doel van Spreuken op papier zet:

Om wijsheid en tucht te weten; om te verstaan redenen des verstands;
Om aan te nemen onderwijs van goed verstand, gerechtigheid, en recht, en billijkheden;
Om den slechten kloekzinnigheid te geven, den jongeling wetenschap en bedachtzaamheid
.

In het boek Spreuken wordt het woord ‘wijsheid’ herhaaldelijk gebruikt. Men kent vele vormen van ‘wijsheid’, bijvoorbeeld ‘godzalige wijsheid’ en ‘goddeloze wijsheid’, ‘vrome wijsheid’ en ‘bedorven wijsheid’, ‘rechtvaardige wijsheid’ en ‘onrechtaardige wijsheid’, ‘smerige wijsheid’ en ‘reine wijsheid’.
Wat we moeten beseffen is dat Spreuken NIET gaat over hoe een mens succesvol kan worden in dit leven; het is bedoeld om te instrueren aangaande een wijze levenshouding – en instructies vragen om een praktische respons. Als je een klein kind wilt leren lopen, zal hij zelf moeten leren stapjes te zetten. Zonder praktische oefeningen zijn instructies waardeloos en zonder nut. De vraag is nu wat Salomo bedoelt met wijsheid. Kijk in vers 3:

Om aan te nemen onderwijs van goed verstand, gerechtigheid, en recht, en billijkheden.

Nu komen we tot de kern van de zaak. Het karakter van een persoon wordt getoond door iemands daden, gedrag, wandel. Salomo schrijft dat Spreuken kennis en wijsheid zal schenken aan de jeugdigen – jongeren, dat zijn wij!

Je broeder in Christus,
Robert


Letter of credence
Dear reader,

Nobody is perfect. Solomon, the writer of many chapters of the book of Proverbs, knew this. Notice that he writes in verse 2-4 the purpose of the Proverbs:

To know wisdom and instruction,
to understand words of insight,
to receive instruction in wise dealing,
in righteousness, justice, and equity;
to give prudence to the simple,
knowledge and discretion to the youth


First of all, the word ‘wisdom’ is recurrent in Proverbs. But there are many forms of ‘wisdom’, for example – godly wisdom and ungodly wisdom, devout wisdom and depraved wisdom, righteous wisdom and unrighteous wisdom, filthy wisdom and pure wisdom.
The first thing we need to realize is that Proverbs is NOT about how you can become successful in this life. Proverbs is meant as instruction of wise behavior. Instruction means that is requires practical response. If you would instruct a little boy how to walk, he needs to do it by himself. Without practical response instructions are worthless and nonsensical. The question is: what does Solomon mean when he is writing about ‘wise behavior’? Look at verse 3:

to receive instruction in wise dealing,
in righteousness, justice, and equity
.

Now we come to the root of the issue. Behavior forms the personality/character of someone. Personality/Character is shown by behavior of someone. Solomon writes that the Proverbs will give knowledge and discretion to the youth – that’s us!

Your brother in Christ,
Robert

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reageren? Plaats hier uw vraag en/of opmerking.

Blogarchief