SalvationInGod

zaterdag 17 september 2016

Read & Apply #19 Bijbelgebruik en vooringenomenheid (1)

Johannes 7:40-52


Dit gedeelte in Johannes moet ons nederig maken en heeft ons veel te zeggen. Het is betreurenswaardig dat de christelijke kerk vandaag zo versplinterd is en dat mensen, die allemaal belijden in Jezus Christus te geloven, niet willen samenkomen vanwege bepaalde opvattingen.
Deze realiteit is niet nieuw; in de dagen van Jezus Zelf werden al hevige discussies gevoerd over de vraag Wie Hij nu werkelijk is. Dit is een eerste bespreking van Johannes 7:40-52, waarin we gaan ontdekken hoe belangrijk een goed omgaan met de Bijbel én andere mensen is.

1. Het is belangrijk bezig te zijn met de vraag Wie Christus werkelijk is
We lezen in vers 40-43 dat Jezus’ onderwijs verschillende reacties losmaakt. De één stelt dat Jezus dé Profeet is, een ander meent dat Hij de Christus is. Vers 43 vat dit mooi samen:

“Er ontstond dan verdeeldheid onder de menigte vanwege Hem.”

We moeten iets met Jezus. Óf je bent voor Hem, óf je bent tegen Hem. Hij is een indrukwekkend Persoon, met indrukwekkend onderwijs en indrukwekkende werken. Geen wonder dat de mensen zich afvragen met Wie zij hier van doen hebben! Ze denken na, ze stellen vragen, ze willen antwoord. Het is belangrijk bezig te zijn met de vraag Wie Christus is. We moeten de waarheid over Hem zien te achterhalen. Tegelijkertijd zien we dat de jacht op waarheid – en dit lijkt voor zondige mensen een onvermijdelijk bijeffect te zijn – gepaard gaat met verdeeldheid. Er zijn altijd verschillende opvattingen, altijd weer mensen die met iets anders aankomen.

2. Het is belangrijk te toetsen op grond van Gods Woord
Je kunt zeggen van het woord “verdeeldheid” wat je wilt, maar het is een positieve zaak dat mensen met elkaar in gesprek gaan op grond van Gods Woord. Hoe ziet dit gesprek eruit? Zo (vers 40-43):

“Velen dan uit de menigte die dit woord hoorden, zeiden: Híj is werkelijk de Profeet. Anderen zeiden: Híj is de Christus. En weer anderen zeiden: De Christus komt toch niet uit Galilea? Zegt de Schrift niet dat de Christus komt uit het geslacht van David en uit het dorp Bethlehem, waar David was? Er ontstond dan verdeeldheid onder de menigte vanwege Hem.”

Deze mensen gaan niet over één nacht ijs. In dit geval is het jammer dat niet iedereen tot de conclusie komt dat Christus de Messias is, maar wij kunnen hier nog heel wat van leren. Het is ontzettend belangrijk alles wat ons wordt verteld over God en Christus (en in deze dagen zeker ook over het werk van de Heilige Geest!) te toetsen aan Zijn Woord. Stel maar vragen! Slik maar niet alles in! God verwacht van ons dat we serieus met Zijn Woord omgaan en niet achteloos aan versje-prik doen.

3. De Bijbel zelf verdeelt niet, maar menselijke interpretaties ervan
En hier komen we op een belangrijk punt, dat urgenter lijkt dan ooit. In een tijd van social media en internet (waar ikzelf net zo aan meedoe, waarvan akte) wordt er zo ontzettend veel geroepen en geschreven, dat de oprecht zoekende persoon door de bomen het bos niet meer ziet (of beter gezegd: door alle URL’s geen zekerheid). Veel mensen zullen stellen dat het de Bijbel is die verdeeldheid brengt. Dat is niet waar. Het is de menselijke uitleg ervan die scheiding maakt tussen personen. Christus kan toch niet verdeeld zijn? Hij is toch één Persoon? Je kunt toch iets tegelijkertijd niet én wel zijn? Je kunt toch niet zeggen dat Jezus de Messias, maar toch níet de Messias is? Waar komt deze verdeeldheid vandaan? Menselijke interpretatie. Lees vers 42 nog eens goed:

“Zegt de Schrift niet dat de Christus komt uit het geslacht van David en uit het dorp Bethlehem, waar David was? Er ontstond dan verdeeldheid onder de menigte vanwege Hem.”

Deze mensen hebben Gods Woord. En ze toetsen met Gods Woord. In deze situatie is echter iets merkwaardigs aan de hand. Ze toetsen met Gods Woord en rekenen met alle feiten die Gods Woord hen aanreikt. Ze hebben goed studie verricht, want in Micha 5:1 lezen we:

“En u, Bethlehem-Efrata, al bent u klein onder de duizenden van Juda, uit u zal Mij voortkomen Die een Heerser zal zijn in Israël. Zijn oorsprongen van oudsher, van eeuwige dagen af.”

Hoe is het dan mogelijk dat ze wél weten dat de Messias uit Bethlehem komt, en dat ze níet weten dat Jezus daar is geboren?

4. Willen we de waarheid écht achterhalen, dan zullen we tot het uiterste moeten gaan
Ik kan maar één antwoord op de gestelde vraag bedenken: ze hebben goed studie gemaakt van Gods Woord, maar niet van Christus Zelf. Het is onbegrijpelijk dat niemand naar Hem is toegegaan en oprecht de vraag heeft gesteld waar Hij is geboren. Iedereen – ook vandaag – die iets van Jezus weet, zal hebben gehoord dat Hij “Jezus van Nazaret” wordt genoemd. Nazaret is geen Bethlehem en Nazaret ligt inderdaad in Galilea. Maar hier heeft men zich dieper moeten vastbijten op de vraag waar Christus geboren is. Ze zijn niet tot het uiterste gegaan om de waarheid over Zijn afkomst te achterhalen. Je kunt de Schrift bestuderen en ver komen, maar uiteindelijk moet je ook bereid zijn alle feiten van Gods Woord bevestigd te zien krijgen in de realiteit van alledag. En deze laatste hindernis hebben deze Joodse mensen blijkbaar niet genomen. Dit is tragisch, want het is een zaak van eeuwige zegen of eeuwige vloek.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reageren? Plaats hier uw vraag en/of opmerking.

Blogarchief