SalvationInGod

zaterdag 28 april 2012

I will meditate on the Beauty, Glory and Majesty of Jesus Christ

Het christelijke leven kent één degelijk en onwankelbaar fundament: de heerlijkheid van Christus. Alles wat de christen in zijn leven overweegt, besluit en doet moet getoetst worden aan de vraag of het de heerlijkheid van Christus eert of veracht. Niet alleen is Christus onze Verlosser, Hij is ook onze Heiland en Heer en daarmee het ultieme voorbeeld van het leven voor de heiligen. De apostel Paulus schrijft in Galaten 2:20: ‘Niet ik leef, maar Christus leeft in mij…’ Christenen hebben de heerlijkheid van Christus gezien en daar ligt de fundamentele kracht om het christelijke leven te kúnnen leven. Er is geen enkel gebied in het leven van de christen, dat niets met de heerlijkheid van Christus te maken heeft: alles heeft ermee te maken, niets is uitgesloten. De heerlijkheid van Christus zou het ultieme argument moeten zijn om iets te doen of te laten.

Hoe bouw je op de heerlijkheid van Christus als het fundament? Allereerst moet je zelf ‘gesmaakt hebben, dat de Heer goedertieren is’ (1 Petrus 2:3). Iemand die de heerlijkheid van Christus niet persoonlijk heeft aanschouwd, kan hier onmogelijk als fundament op bouwen in het eigen leven. Het is de sleutel tot een godzalig leven.

A. Het huwelijk: de heerlijkheid van Christus in menselijke relaties
Paulus betrekt het huwelijk tussen een man en vrouw op de relatie van Christus en Zijn bruid, de Gemeente. Hij noemt dit een mysterie (Efeze 5:32). Zoals de gelovige in zijn omgang met Christus alle vreugde en verdriet met Hem deelt, doen een man en vrouw dat in het huwelijk. Het huwelijk zou daarom een veilige context moeten zijn, waar de heerlijkheid van Christus intens wordt gedeeld. Wat is er nu mooier dan een stel dat ’s avonds aan de keukentafel zit (al dan niet met een glas goede wijn) en met elkaar de heerlijkheid van Christus deelt? Het huwelijk is geen kwestie van het samenkomen van twee mensen die tegen elkaar zeggen: ‘Wij hebben het zo gezellig met elkaar.’ Het huwelijk is het verbond waarin man en vrouw samen de heerlijkheid van Christus leren te eren. In het huwelijk ontfermen man en vrouw zich over elkaars ziel. In het boek Hooglied wordt dit op schitterende wijze verwoord:

‘Op mijn legerstede des nachts
zocht ik mijn zielsbeminde;
ik zocht hem, maar vond hem niet.
Ik wil opstaan en rondgaan in de stad,
op straten en pleinen
en mijn zielsbeminde zoeken;
Ik zocht hem, maar ik vond hem niet.
De wachters, die in de stad hun ronde deden, troffen mij aan;
‘‘Hebt gij ook mijn zielsbeminde gezien?’’
Nauwelijks was ik hen voorbijgegaan,
of daar vond ik mijn zielsbeminde.
Ik greep hem vast en wilde hem niet loslaten,
totdat ik hem gebracht had in het huis van mijn moeder,
in de kamer van haar die mij gebaard heeft.
Ik bezweer u, dochters van Jeruzalem,
bij de gazellen of bij de hinden des velds,
wekt de liefde niet op en prikkelt haar niet,
vóórdat het haar behaagt.’
(Hooglied 3:1-5)

De bruid zoekt hier haar man, haar zielsbeminde. Of we dit nu letterlijk lezen of allegorisch , feit blijft dat het beminnen – liefhebben – van iemands ziel een prominente plek krijgt in de liefde tussen man en vrouw. Dit ‘beminnen van de ziel’ betekent in het huwelijk dat man en vrouw elkaar stimuleren dagelijks de ultieme zielsvreugde in Christus te vinden en te vergroten – door het zoeken, aanschouwen en delen van de heerlijkheid van Christus.

1. Elkaar liefhebben
De heerlijkheid van Christus delen is alleen mogelijk als er sprake is van vertrouwelijke omgang. Een man kan geraakt zijn door Johannes 13:1, waar staat dat Jezus de Zijnen heeft liefgehad tot het einde toe. Hij laat zijn gedachten erop los en na een tijdje denkt hij aan zijn vrouw. Hij denkt na over de standvastige liefde die Christus heeft gekoesterd voor Zijn discipelen en die Hij vandaag koestert voor Zijn Kerk. In deze standvastige liefde ziet hij het voorbeeld voor zichzelf: het geeft hem een sterker verlangen zijn vrouw meer lief te hebben dan gisteren en om haar zijn trouw te blijven betonen, wat er ook gebeurt.
Er kunnen zich ook momenten voordoen waarop dit een stuk moeilijker is. Misschien worstelt één van de partners met liefhebben; er is vanochtend een pittige discussie gevoerd en daarbij heeft de man harde woorden tegen zijn vrouw gesproken. Hij is woedend naar zijn werk vertrokken.
’s Avonds komt zijn vrouw terug op het voorval van die ochtend. Ze heeft diezelfde ochtend de heerlijkheid van Christus’ zachtmoedigheid en vergeving gezien en het vulde haar hart met liefde voor haar man en daardoor kan ze hem nu van harte vergeven.

De heerlijkheid van Christus wordt op deze manier de sleutel in menselijke relaties. Als een man tegen zijn vrouw zondigt, en hij ziet op de heerlijkheid van Christus, zal hij de lelijkheid van zijn zonde in het juiste perspectief zien en bewerkt het een oprechte schuldbelijdenis in zijn hart. Zijn vrouw worstelt op datzelfde ogenblik met gerechtigheid en vergeving en als zij op de heerlijkheid van Christus ziet, zal ze met vreugde en blijdschap de schuldbelijdenis van haar man aanvaarden en hem van harte kunnen vergeven. Zo ontdekken we dat het zien op de heerlijkheid van Christus voor deze twee individuen een totaal andere uitwerking heeft (voor hem een zuiver begrip van schuld en zonde en voor haar een zuivere motivatie om te kunnen vergeven), maar dat dit ene en onwankelbare fundament hen weer nader tot elkaar brengt. En daar draait het uiteindelijk om!

2. Opvoeding
Het belangrijkste doel van God met mensen is dat zij door de wedergeboorte gelijkvormig worden naar het beeld van Christus. In onze samenleving hebben wij op dit terrein veel scherven bij elkaar te vegen, omdat de hedendaagse opvoeding ernstig tekortschiet en seculier wordt ingevuld. Gezinnen worden door allerlei kanalen gebombardeerd met informatie en kinderen worden geperst naar het ideale formaat van deze maatschappij: een goede opleiding doorlopen, een goede carrière ontwikkelen, een mooi gezin stichten en altijd de beste prestaties leveren. Kinderen leren niet meer de heerlijkheid van Christus ontdekken, maar worden volgepropt met de zogenaamde ‘heerlijkheid’ van zichzelf. Hoeveel mensen hebben nog de moed om met hun kinderen om tafel te gaan zitten en actief betrokken te zijn bij de ontwikkeling van hun persoonlijkheid? Een kind is niet slechts een ‘scholier’ of een ‘arbeider’ – een kind is een persoon! Ouders zouden met hun kinderen moeten praten als zijnde kinderen en niet slechts als de scholier. Alleen vragen ‘of het op school goed ging vandaag’ is niet genoeg. Er moet een interesse zijn in de hele persoon van het kind en het kind moet van jongs af aan een krachtig getuigenis van de heerlijkheid van Christus kunnen zien in het gezin. Ik ben ervan overtuigd dat hier de sleutel ligt. Als kinderen de heerlijkheid van Christus leren ontdekken, zal het karakter gevormd worden naar het beeld van Christus. Kinderen zullen de kostbaarheid leren van liefhebben, trouw zijn en het nastreven van gerechtigheid.

B. Escalatie: jezelf tot ultiem argument maken
De grootste fout die wij kunnen maken wanneer we oneerlijk behandeld worden of in onmin met anderen leven, is door van onszelf het ultieme argument te maken. Familieconflicten escaleren altijd vanwege deze stijl van communiceren. Persoon A beledigt persoon B en persoon B vindt dat hij persoon A eens goed de waarheid moet vertellen. De doorsnee retoriek is dan ongeveer dit: ‘Weet jij wel wat jij mij aandoet? Je hebt mij gekwetst; je hebt mij veel verdriet gedaan.’
Mensen proberen hun schuldenaar vaak aan het verstand te brengen dat zij een probleem hebben, omdat zij een ander mens onrechtvaardig hebben behandeld. Het probleem is echter veel groter. Niet alleen is de ander onrechtvaardig behandeld, primair is de heerlijkheid van Christus geweld aangedaan.
Het moet ons aan het denken zetten als we zien hoe David zijn schuld aan God belijdt nadat hij een vrouw tot overspel heeft verleid en haar man op het slagveld heeft om laten brengen. In Psalm 51:4 zegt zijn ziel tegen God: ‘Tegen U, en U alleen, heb ik gezondigd.’ Hij noemt Batsheba niet en hij noemt Uria niet. David was zich er dus van bewust, dat zonde altijd primair een aanslag op Gods heerlijkheid is. Is er dan geen schuld ten opzichte van andere mensen? Zeer zeker wel! Mogen anderen hun emoties dan niet tonen en laten weten wat dergelijk gedrag met hen doet? Zeer zeker wel! Maar als dit het eindpunt is, komt de ernst van de zonde niet in het complete perspectief te staan. We mogen onze pijn uitspreken, maar veeleer moeten we de moed hebben om de schuldenaar te vragen hoe hij zijn daden kan verenigen met de heerlijkheid van Christus. Er staan geen humanistische psalmen in de Bijbel.

1. Waarom plicht niet werkt
Er is nog een reden om niet van jezelf het ultieme argument te maken. We zijn feilbaar, onvolmaakt en onze emoties liggen nog wel eens dwars als het aankomt op protocollaire omstandigheden. Vraag eens aan een man waarom hij na al die jaren nog steeds bij zijn vrouw is. Als hij het antwoord geeft, dat hij daar dertig jaar geleden nu eenmaal voor gekozen heeft, zal zijn vrouw er waarschijnlijk niet gelukkiger op worden. De liefde voor zijn vrouw dient een echte liefde te zijn, gegrond op het fundament van Christus’ heerlijke liefde die hij heeft leren kennen door het Woord.
Hetzelfde geldt voor vergeving schenken. Als een vrouw stamelend tegen haar man verklaart dat ze zijn woede-uitbarsting van de laatste ochtend vergeeft, omdat dit haar plicht is als christenvrouw, zal dit haar man ook niet geruststellen. Het komt over als een plicht, en niet als een hartelijke daad. Het gevaar bestaat dat ze dit haar man alsnog voor de voeten blijft werpen en als het goed is wil de man niet dat er goedkoop vergeving wordt uitgesproken om de goede vrede te bewaren. Liefhebben en vergeving schenken uit het hart kan alleen als mensen de heerlijkheid van Christus’ vergeving hebben gesmaakt (Lucas 7:47).

2. Vergeld geen kwaad met kwaad: de heerlijkheid van Christus in het oordeel
Een andere reden om jezelf niet tot het ultieme argument te maken, is dat er een grote kans bestaat dat je het heft in eigen handen houd en uit bent op revanche of wraak. Er bestaat een gezond verlangen naar recht gedaan willen worden, maar de Bijbel roept ons op dit rechtdoen aan God over te laten. Als we dit niet doen, zal bitterheid spoedig ons hart vergiftigen. Als God de wereld zal dagvaarden voor Zijn Grote Witte Troon, zal Hij vragen waarom wij Zijn heerlijkheid veracht hebben. Dat is grootste aanklacht die Hij tegen ons zal inbrengen en alleen zij, die gereinigd zijn door het bloed van Christus, zullen ontkomen.
Het daadwerkelijk liefhebben van onze vijanden kan alleen als we de heerlijkheid van Christus’ liefde voor zondaars hebben leren kennen. We kunnen alleen onze tranen laten vloeien bij het zien van datgene wat verloren is door naar de heerlijkheid van Christus’ liefde en barmhartigheid te kijken, toen Hij Jeruzalem beweende (Lucas 19:41). Als we het fundament van Christus’ heerlijkheid niet in ons leven leggen, zal het een onmogelijke opgave worden Jezus te volgen. Wij moeten Zijn heerlijkheid leren kennen, proeven en ons erdoor laten veranderen!

Stel jezelf eens deze twee vragen en praat er desnoods met iemand anders over:

• Heb jij Christus’ heerlijkheid gezien en zo ja, wanneer was dat?
• Wat heeft het aanschouwen van de heerlijkheid van Christus met jou gedaan?Verder lezen? Serie over de Heerlijkheid van Jezus Christus:
Persoonlijk getuigenis
De Heerlijkheid van Christus in het weerstaan van verzoekingen
De Heerlijkheid van Christus in het schenken van de ultieme zielsvreugde
De Heerlijkheid van Christus in vergeving en gerechtigheid
De Heerlijkheid van Christus in tijden van angst en bezorgdheid
De Heerlijkheid van Christus in het persoonlijk herstellen van vastgelopen levens
De Heerlijkheid van Christus in de overwinning over satan en het kwaad
De Heerlijkheid van Christus in de wedergeboorte
De Heerlijkheid van Christus in ware godsdienst
De Heerlijkheid van Christus in persoonlijke navolging
De Heerlijkheid van Christus in het leiden van de gelovigen
De Heerlijkheid van Christus in Zijn Hogepriesterlijk ambt
De Heerlijkheid van Christus in het eren van God de Vader
Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reageren? Plaats hier uw vraag en/of opmerking.

Blogarchief