SalvationInGod

donderdag 12 augustus 2010

'Dit zegt de Heilige, de Waarachtige, Die den sleutel Davids heeft...'

En schrijf aan den engel der Gemeente, die in Filadelfia is: Dit zegt de Heilige, de Waarachtige, Die den sleutel Davids heeft; Die opent, en niemand sluit, en Hij sluit, en niemand opent:
Ik weet uw werken; zie, Ik heb een geopende deur voor u gegeven, en niemand kan die sluiten; want gij hebt kleine kracht, en gij hebt Mijn woord bewaard, en hebt Mijn Naam niet verloochend.
Zie, Ik geef [u enigen] uit de synagoge des satans, dergenen, die zeggen, dat zij Joden zijn, en zijn het niet, maar liegen; zie, Ik zal maken, dat zij zullen komen, en aanbidden voor uw voeten, en bekennen, dat Ik u liefheb.
Omdat gij het woord Mijner lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal Ik ook u bewaren uit de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken, die op de aarde wonen.
Zie, Ik kom haastelijk; houd dat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.
Die overwint, Ik zal hem maken tot een pilaar in den tempel Mijns Gods, en hij zal niet meer daaruit gaan; en Ik zal op hem schrijven den Naam Mijns Gods, en de naam der stad Mijns Gods, [namelijk] des nieuwen Jeruzalems, dat uit den hemel van Mijn God afdaalt, en [ook] Mijn nieuwen Naam.
Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt.

Openbaring 3:7-13


Wie stilstaat bij de brief aan de gemeente in Filadelfia, merkt op dat Christus met geen woord rept over misstanden. Hij is vol lof over deze gemeente. Hebben wij persoonlijk iets aan dit gedeelte? Wat hebben wij aan een brief van de Heer aan de gemeente in Filadelfia? Laten we hierover nadenken.
Te beginnen bij vers 7: ‘…dit zegt de Heilige, de Waarachtige, Die de sleutel Davids heeft…’ Christus gebruikt de aanhef als het ware om de mensen in de gemeente te wijzen op Zijn gezag en status. Hij is het waard om gehoord te worden. Jezus noemt drie kenmerken van Zichzelf:

1. Heilig
2. Betrouwbaar
3. Degene die de sleutel van David heeft

Jezus Christus is de Zoon van God, en door Zichzelf te omschrijven als ‘heilig en betrouwbaar’ komt Zijn Godheid tot uiting.
Wanneer Christus zegt dat Hij de sleutel van David heeft, moeten we in het Oude Testament kijken om te begrijpen wat deze symboliek betekent. In Jesaja 22:22 staat:

En Ik zal den sleutel van het huis van David op zijn schouder leggen; en hij zal opendoen, en niemand zal sluiten, en hij zal sluiten, en niemand zal opendoen.


Wat is de sleutel van David? Wanneer we hier de betekenis van weten, zien we het Evangelie weerklinken. De sleuteldragers waar de context van Jesaja 22:22 over spreekt, beslisten wie toegang tot de koning had en wie niet.
Wanneer we lezen in de brief aan de gemeente in Filadelfia, zien we dat Jezus zegt: ‘Ik heb deze sleutel in handen. Ik ben Degene die beslist wie toegang tot het Koninkrijk van God krijgt en wie niet.’ Op grond waarvan? Op grond van Zijn bloed, dat voor ons vergoten is aan het kruis van Golgotha, waardoor wij met God zijn verzoend. Kortom: het gegeven dat Christus de sleutel van David in handen heeft, bevestigt dat Hij de hoogste macht in het Koninkrijk van God heeft; Hij is de Messias. Wat een bemoediging voor hen die geloven en wat een grote waarschuwing voor hen die nog in ongeloof leven! Wat Christus zegt, is dit: ‘Ik ben de Messias, Ik heb de hoogste macht in het Koninkrijk der hemelen en Ik ben Degene die bepaalt wie er binnenkomt en wie niet. En één ieder die Ik toelaat is binnen en één ieder die Ik niet toelaat staat buiten.’ Voor de gemeente in Filadelfia is dit een grote bemoediging en dit mag het ook voor ons zijn. Wanneer wij verzoend zijn door Jezus Christus met God, zijn we binnen! De wereld kan de deur naar het Koninkrijk niet sluiten, al probeert ze de Kerk te vervolgen, de gelovigen te bespotten en in een kwaad daglicht te stellen: Christus is Zelf de deur (Johannes 10:9).
Echter, de deur waar in Openbaring 3:8 over gesproken wordt, is een deur die in verband wordt gebracht met de werken van de gemeente. Filadelfia had geen grote gemeente, maar men deed er wel veel en zoals we net ook gezien hebben, hoeft Christus geen schaduwzijden aan te wijzen. Wat Hij bedoelt met ‘de geopende deur die niemand sluiten kan’ is dat de gemeente in Filadelfia op Zijn steun en kracht kan rekenen in al het werk dat zij doet, op het gebied van prediking en zending. Kijk in dit verband bijvoorbeeld in 2 Korintiërs 2:12, waar de apostel Paulus schrijft:

‘Voorts, als ik te Troas kwam, om het Evangelie van Christus [te prediken], en als mij een deur geopend was in den Heere…’

In vers 9 volgt een voor ons misschien ietwat vreemd idee: Christus zal mensen zenden die bij satan horen. Hier zit echter een belofte aan verbonden en dat is de volgende: deze mensen zich zullen bekeren tot Hem en van vervolgers aanbidders worden, van ongelovigen gelovigen.
In vers 10 wordt gesproken over ‘de ure der grote verzoeking’, en Jezus geeft aan dat Hij hen eruit redden zal. Deze gemeente zal standhouden. Let op: Hij zegt dit, nadat Hij de gemeente geprezen heeft dat zij Zijn Woord hebben bewaard. Dit duidt erop dat de gemeente al eerder op de proef gesteld is en het gebod om stand te houden bewaard heeft. Laten wij dus het Woord van Christus lezen, overdenken en bewaren. De belofte is hier: ‘Ik zal u bewaren in de ure der verzoeking [die over de hele wereld zal gaan]’.
En tot slot een opmerking die ons allen wakker dient te houden of ons wakker dient te schudden: ‘Ik kom spoedig.’ Christus’ komst is aanstaande. En daarom geeft Hij opnieuw het gebod ‘houd dat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme’. Bewaar Zijn Woord, houd krachtig stand in geloof en er zal niets en niemand zijn die de krans van de overwinning (in deze gemeente) kan afnemen.
Ook deze brief eindigt met het ‘wie overwint…’ en ditmaal is dit de belofte dat zij, die overwinnen, gemaakt zullen worden tot ‘een pilaar in de tempel van God’, met daarop drie dingen geschreven:

1. De naam van God
2. De naam van het nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel neerdaalt
3. De nieuwe naam van Christus

Kortom: de mensen die overwinnen, zullen zijn als een pilaar, omdat zij standvastigheid hebben betoond in het geloof in Christus. Wat een geweldig vooruitzicht, om Hem te mogen verwachten en om toegelaten te worden tot het nieuwe Jeruzalem, enkel en alleen door Zijn bloed. De deur staat nog open; wie nog niet binnen is, kan nu nog binnenkomen: Christus is de deur. En wie binnen is, wordt aangespoord om standvastig te blijven, opdat niets de overwinning kan wegroven.

Hoor wat de Geest tegen de gemeenten zegt!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reageren? Plaats hier uw vraag en/of opmerking.

Blogarchief