SalvationInGod

zondag 10 februari 2019

Drie engelen, twee mensen, één God

Trouw blijven aan Christus in de laatste dagen

Woordverkondiging Openbaring 14:6-13, uitgesproken op 10 februari 2019 in Werkendam

Broeders en zusters, ik dank jullie dat ik vanmiddag in jullie midden mag zijn en dat we samen het Woord van God mogen openen en dat we vanuit dat Woord en in de kracht van Gods Geest gevoed mogen worden om Hem te loven, prijzen en aanbidden.
Ik heb ervoor gekozen u mee te nemen naar een gedeelte in het laatste Bijbelboek, Openbaring.
Laat mij vooropstellen dat de context van een Bijbelgedeelte van onmisbaar belang is voor het juist interpreteren van dat gedeelte. Daarom wil ik eerst een korte inleiding geven op het boek Openbaring als geheel.
Allereerst de schrijver en de datering van het boek. Strikt genomen is het boek – en dat wordt ook terecht zo genoemd – de Openbaring van Jezus Christus. Lees Openbaring 1:1 maar eens, dan zie je dat. Het is niet de Openbaring van Johannes, zoals sommige Bijbelvertalingen dit noemen. Johannes is slechts de dienstknecht die de Openbaring van Christus heeft opgeschreven. Met andere woorden: het boek is afkomstig van de Goddelijke Bron, God de Zoon – Jezus Christus. En Deze Goddelijke Bron heeft ervoor gekozen om deze boodschap door een menselijke dienstknecht te communiceren en dat is de apostel Johannes. Dit is dezelfde persoon die ook het Evangelie en de brieven van Johannes heeft geschreven.
Wat betreft de datering: er zijn twee mogelijke theorieën. Er zijn mensen die het tijdstip van de totstandkoming van dit boek plaatsen tussen 54-68 na Christus, tijdens de regering van keizer Nero. Dat heeft te maken met het feit dat zij in het boek Openbaring zelf verwijzingen menen te zien naar de verwoesting van Jeruzalem tijdens de Joodse oorlog in 70 na Christus. Dit baseren zij op Openbaring 11:1-2, waar wordt gesproken over het “vertrappen van de heilige stad.” Zo kunnen we hier al zien, hoe interpretaties van Bijbelgedeelten kunnen leiden naar een bepaalde visie.
Anderen menen echter dat het boek tegen het einde van de eerste eeuw is geschreven, zo rond 96 na Christus. En dan hebben we het over de tijd dat niet Nero, maar keizer Domitianus aan de macht was.
Dan kort iets over de literatuursoort. Het Bijbelboek Openbaring is een bijzonder Bijbelboek. Het is één boek, dat wordt gekenmerkt door meerdere genres. Er is niet sprake van één literatuursoort, maar meerdere. Openbaring is een brief. Het boek heeft een proloog, een kern en een epiloog en zowel aan het begin als aan het einde van het boek vinden wij een groet.
Het boek Openbaring is geadresseerd aan zeven gemeenten, daarvan kunnen wij lezen 1:11. En laat mij hier meteen iets belangrijks bij zeggen: de eerste ontvangers van dit Bijbelboek hebben de boodschap heel goed kunnen begrijpen. Dit boek was relevant in de dagen van Johannes en dat is vandaag ook zo. Het boek Openbaring heeft niets aan zeggingskracht verloren, gemeente!
En dat komt door een ander kenmerk van dit Bijbelboek: het is een apocalyptisch boek. Een moeilijk woord, maar het betekent “openbaren” of “onthullen” of “ontsluieren”. In de kern is het boek Openbaring een profetische brief.
Dan is het vervolgens de vraag: wat is de inhoud en boodschap van deze profetische brief? In het kort zien we in het Bijbelboek Openbaring de strijd die de Kerk van Jezus Christus op aarde heeft te voeren met de satanische en antichristelijke machten. En waarom? Omdat Jezus Christus het verlossingswerk volbracht heeft! Dit is heel belangrijk om te beseffen, gemeente. Wat ons in het boek Openbaring wordt onthuld, is de overwinning van het Lam over de woedende duivel. Satan is woedend, want hij heeft Gods verlossingsplan in Christus niet kunnen dwarsbomen. En in deze woede richt hij zijn pijlen primair op de Kerk van Jezus Christus, de Gemeente. Deze strijd wordt beschreven in het boek Openbaring. En dit boek moet niet chronologisch worden gelezen. Als u dit probeert, dan zult u het zichzelf knap lastig maken. Er zit wel een ontwikkeling in Openbaring. Openbaring kenmerkt zich door een afwisseling van schitterende beelden enerzijds, en anderzijds de verschrikkelijke beelden van oordeel. Er zit wel een ontwikkeling in het boek; als je richting het einde van het boek gaat, zie je steeds intensere beelden van verlossing, maar ook steeds indringender beelden van oordeel. Je ziet in het boek zelf ook dat de antichristelijke machten tegen het einde van het boek steeds sterker worden. Het is goed om hiervan doordrongen te zijn als je het boek Openbaring leest en bestudeert. Ik stel voor dat we ons gedeelte gaan lezen. Dat is Openbaring 14:6-13:

“En ik zag een andere engel, die hoog aan de hemel vloog. En hij had het eeuwige Evangelie, om dat te verkondigen aan hen die op de aarde wonen, en aan elke natie, stam, taal en volk.
En hij zei met een luide stem: Vrees God en geef Hem eer, want het uur van Zijn oordeel is gekomen. En aanbid Hem Die de hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft.
En een andere engel volgde, die zei: Zij is gevallen, zij is gevallen, Babylon, de grote stad, omdat zij alle volken van de wijn van de toorn van haar hoererij heeft laten drinken. En een derde engel volgde hen, die met een luide stem zei: Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt, en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, dan zal hij ook drinken van de wijn van de toorn van God, die onvermengd is ingeschonken in de drinkbeker van Zijn toorn, en gepijnigd worden in vuur en zwavel voor het oog van de heilige engelen en van het Lam. En de rook van hun pijniging stijgt op tot in alle eeuwigheid, en zij die het beest en zijn beeld aanbidden, hebben dag en nacht geen rust, evenmin als iemand die het merkteken van zijn naam ontvangt. Hier zien we de volharding van de heiligen. Hier komen openbaar die de geboden van God en het geloof in Jezus in acht nemen. En ik hoorde een stem uit de hemel tegen mij zeggen: Schrijf: Zalig zijn de doden die in de Heere sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten van hun inspanningen, en hun werken volgen met hen.”

Ik wil deze middag naar vier zaken kijken:

1. De hemelse bekeringsoproep (vers 6-7)
2. De aardse bedwelming (vers 8)
3. De helse beker (vers 9-11)
4. De hemelse belofte (vers 12-13)


1. De hemelse bekeringsoproep (vers 6-7)
We lezen in vers 6-7 over een engel. Dit is de eerste engel in ons gedeelte die een boodschap geeft. En deze luidt als volgt:

“En ik zag een andere engel, die hoog aan de hemel vloog. En hij had het eeuwige Evangelie, om dat te verkondigen aan hen die op de aarde wonen, en aan elke natie, stam, taal en volk.
En hij zei met een luide stem: Vrees God en geef Hem eer, want het uur van Zijn oordeel is gekomen. En aanbid Hem Die de hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft.”

We lezen in deze verzen van het “eeuwige Evangelie.” Maar als we goed naar de inhoud van deze boodschap kijken, dan lijkt er iets niet te kloppen. Want als ik u vanmiddag zou vragen wat het Evangelie is, dan zou u dit antwoorden: het Evangelie is de goede boodschap dat Jezus Christus, Die God is, als Mens in deze wereld is gekomen om de zonden van Gods volk te dragen en zo de toegang tot Gods eeuwige en heerlijke Koninkrijk te openen.
Echter, in de definitie van het eeuwige Evangelie vinden we niets over deze feiten. We lezen een oproep om God te vrezen [dat betekent: ontzag voor Hem hebben] en Hem de eer te geven. Dit betekent dat we God als God moeten erkennen in ons leven. Waarom? “Want het uur van Zijn oordeel is gekomen.”
Wat moeten we onder dit eeuwige Evangelie verstaan? Laat mij hier twee dingen over zeggen:

A. Het eeuwige Evangelie in de context van het boek Openbaring. Ik wil u voor een ogenblik meenemen naar Openbaring 13. Johannes ziet daar twee beesten opkomen; één beest uit de zee en één beest uit de aarde. Let eens op de woorden in Openbaring 13:3b-4:

“En de hele aarde ging het beest met verwondering achterna. En zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest macht gegeven had. En zij aanbaden het beest en zeiden: Wie is aan dit beest gelijk? En wie kan er oorlog tegen voeren?”

Let op de woorden verwondering en aanbaden. Het eerste beest, dat opkomt uit de zee, staat voor een dictatoriale, politieke macht. Deze politieke macht wordt gekenmerkt door godslastering, intimidatie, manipulatie en misleiding. Al deze middelen worden ingezet om de wereld aan de voeten van deze politieke macht te krijgen. Er worden goddelijke kenmerken aan deze politieke macht toegeschreven. Let met name op de vragen in het laatste vers: “Wie is aan het beest gelijk? En wie kan er oorlog tegen voeren?” Dit betekent: Wie is in staat dit beest te verslaan? Wie is sterker dan dit beest? En het antwoord lijkt te zijn: niemand! Dit beest wordt als god gepresenteerd. Het lijkt onoverwinnelijk. Juist ook omdat er wordt gesproken over een soort opstanding (“zijn dodelijke wond werd genezen” – vers 3) lijkt dit beest in eerste instantie onoverwinnelijk. En daarom aanbidt de wereld dit beest. En dan komen we weer terug bij de woorden in Openbaring 14:6-7, over het eeuwige Evangelie. Want in de context is deze boodschap heel begrijpelijk. God zendt Zijn engel – en dit kunnen we omschrijven als de predikers van het Evangelie – om de wereld te waarschuwen: “Dit is afgoderij! Jullie aanbidden geen god, jullie aanbidden de draak! Keer je naar Mij en erken Mij als God, want” – wat lezen we in de tekst? – “Ik ben het Die de hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft! Aanbid niet het beest, aanbid niet de dictatoriale politieke machten in deze wereld; aanbid Mij!”
Let ook op de overeenkomst tussen Openbaring 13:7 en Openbaring 14:6. In beide verzen wordt gesproken over “elke natie [of: volk], stam en taal.”
Er is nog een tweede aspect dat ervoor zorgt dat we kunnen begrijpen waarom dit eeuwige Evangelie in Openbaring 14 op deze manier gebracht wordt.

B. Het eeuwige Evangelie in het bredere Bijbelse kader. Eén van de meest fundamentele vragen die een mens kan stellen, is de vraag waarom God de wereld geschapen heeft. Het Bijbelse antwoord op de vraag waarom God deze wereld geschapen heeft, luidt als volgt: God schiep deze wereld voor Zijn eigen heerlijkheid. In de schepping wordt de heerlijkheid en schoonheid van God zichtbaar. De schepping is als het ware Gods theater, waarin als Zijn heerlijke karaktereigenschappen zichtbaar worden. En wij, de mensen, zijn geroepen om de morele kenmerken van Gods eigenschappen te weerspiegelen. Dit noemen we ook wel de heiligheid van God. Wanneer we spreken over de heiligheid van een christen, moeten we altijd beseffen dat dit betrekking heeft op het heilige, morele en volmaakte karakter van zijn Schepper. In Romeinen 1:21-23 schrijft de apostel Paulus het volgende:

“Want zij hebben, hoewel zij God kennen, Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar zij zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd. Terwijl zij zich uitgaven voor wijzen, zijn zij dwaas geworden, en hebben zij de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen door een beeld dat lijkt op een vergankelijk mens, op vogels en op viervoetige en kruipende dieren.”

Toepassing: Broeders en zusters, het Evangelie van Jezus Christus wil er niet alleen voor zorgen dat wij naar de hemel kunnen gaan. Het Evangelie van Jezus Christus is Gods boodschap dat Hij u en mij wil verlossen van afgoderij en om door die verlossing weer te gaan leven zoals Hij dat bedoeld heeft, namelijk als aanbidders van de Allerhoogste God! Het Evangelie, gemeente, is zo’n rijke en diepe boodschap. En ik weet het, deze boodschap is niet politiek correct. Gods boodschap is niet politiek correct. De politieke machten pikken het niet dat er één God is, die rechtmatig heerst over alles wat Hij heeft gemaakt, inclusief zijzelf. Zij willen aanbeden worden. Zij willen de dienst uitmaken en willen God doodzwijgen. En ik vertel u niets nieuws als ik zeg dat wij in het Westen en in Nederland leven in zo’n politiek klimaat.
Daarom is deze oproep tot bekering, om God, de Vader van onze Heere Jezus Christus te aanbidden, ook voor vandaag uiterst actueel. Houd Openbaring 13 eens in gedachten en bedenk dan hoe ontzettend groot Gods genade hier is. De twee beesten zijn opgekomen, ze lasteren God en Hij brengt in Openbaring 14:6 het Evangelie! Is dit geen genade, gemeente? Is God niet geweldig goed? Zelfs als de antichristelijke, godslasterlijke politieke machten op het wereldtoneel verschijnen, reikt God Zijn verlossing in Jezus Christus aan!
Toepassing: Het Evangelie moet gepredikt worden, broeders. God maakt deze wereld beschaamd door haar afwijzing en lastering van Hem te beantwoorden met de boodschap van redding in en door de Persoon en het werk van Jezus Christus. Terwijl de wereld Hem het zwijgen op wil leggen, is Hij Degene Die in Christus met uitgestrekte hand roept: “Kom bij Mij! Kom naar Mij en wordt gered!” Het is nodig dat deze boodschap van bekering blijft klinken.

2. De aardse bedwelming (vers 8)
Want in vers 8 lezen we over een tweede engel. Deze engel brengt een andere boodschap:

“En een andere engel volgde, die zei: Zij is gevallen, zij is gevallen, Babylon, de grote stad, omdat zij alle volken van de wijn van de toorn van haar hoererij heeft laten drinken.”

De Herziene Statenvertaling heeft wat mij betreft een ongelukkige keuze gemaakt in de weergave van dit vers. Ik weet niet hoe het op u overkomt, maar ik heb nog nooit iemand horen zeggen dat hij of zij “toornig van hoererij” is. De NBG-vertaling uit 1951 geeft dit vers wat mij betreft beter weer. Daar staat:

“…de wijn van haar hartstocht zijner hoererij…”

Babylon verlangt sterk naar hoererij. Ze verlangt naar seksuele uitspattingen. Ze verlangt naar genot. Ze wil bevredigd worden, ze wil genieten. En haar sterke verlangen noemen we hartstocht.
Toepassing: Gemeente, ik meld u ook op dit punt niets nieuws als ik zeg dat onze cultuur gezonken is naar een staat van genotzucht. Iedereen wil genieten. We leven in de tijd na de seksuele revolutie. En als het aan Babylon ligt, is deze revolutie nog lang niet afgerond.
Het is als christen een serieus gevecht om een zuiver, rein en heilig leven te leiden – ook op seksueel gebied. We worden bedolven onder genotzuchtige troep en velen zwichten ervoor.
En nu komt er iets geniepigs – iets waar het boek Openbaring expliciet voor waarschuwt: deze genotscultuur raakt verweven met de politieke machten. Als u verder zou lezen in het boek Openbaring, en u komt bij hoofdstuk 17-18, dan zult u meer over Babylon lezen. U zult erachter komen dat politieke en koninklijke machtshebbers zaken hebben gedaan met haar. Broeders en zusters, de politiek in onze dagen propageert Babylon. Kijk naar de media, kijk naar de publieke opinievorming. Babylon sluimert in de politieke wandelgangen. Haar invloed wordt steeds meer merkbaar.
Moeten we bij Babylon denken aan een fysieke plek? Ja en nee.
Ja, want in Openbaring 17:9, 18 lezen we de dat de vrouw – dat is Babylon, die de grote hoer wordt genoemd – is gezeten op zeven heuvels en dat zij symbool staat voor een stad. Die stad is Rome.
Tegelijkertijd is Babylon meer dan een fysieke plek, omdat haar invloed wereldwijd is. Haar invloed in de politieke en koninklijke macht reikt veel verder dan Rome. Dat zien we in Openbaring 14:8. Zij heeft “alle volken” laten drinken van de wijn van de hartstocht van haar hoererij. Babylon is een gevaarlijke, verleidelijke, geestelijke macht die vol inzet op het menselijke verlangen naar genot en plezier.
Toepassing: Ik wil hier benadrukken dat Babylon op twee niveaus verslagen moet worden. Zij zal verslagen worden op de Dag dat Jezus Christus komt met de wolken. We lezen in Openbaring 19:1-2 over de blijdschap van al Gods kinderen over de ondergang van Babylon:

“En hierna hoorde ik een luide stem van een grote menigte in de hemel zeggen: Halleluja, de zaligheid, de heerlijkheid, de eer en de kracht zij aan de Heere, onze God. Want Zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig, omdat Hij de grote hoer geoordeeld heeft, die de aarde te gronde gericht heeft met haar hoererij, en omdat Hij het bloed van Zijn dienstknechten aan haar gewroken heeft.”

Toepassing: Dit is geweldig nieuws, broeders en zusters! Babylon zal vallen! Hoe zwaar de strijd om reinheid en zuiverheid in dit leven ook kan zijn, heb goede moed; als u werkelijk deel bent van de bruid van Christus, dan zult u juichen wanneer de grote hoer geoordeeld wordt! Dit is het eerste niveau, waarvan ik meen dat de engel in zijn algemeenheid dit besef wil meegeven.
Maar ik zie in deze tekst ook nog een ander niveau, een tweede niveau. Want Babylon moet niet alleen universeel geoordeeld en verslagen worden, ze moet ook op persoonlijk niveau geoordeeld en verslagen worden. Je kunt niet om dit niveau heen. Als je wilt dat een macht geoordeeld gaat worden, dan wil je niet worden geregeerd door die macht, want dan is het oordeel over die macht ook direct het oordeel over jouzelf. Babylon moet niet alleen universeel worden verslagen, broeders en zusters. U moet haar persoonlijk overwinnen. Hoe?
Door te beseffen dat wie Babylon wil overwinnen, met een heilige passie voor God door het leven zal moeten gaan. Wie voortdurend overwinning wil behalen over de verleidingen van Babylon – die talrijk zijn en steeds weer op ons pad komen – zal zichzelf voortdurend moeten vastklampen aan Gods Woord en zichzelf door de Heilige Geest moeten laten vullen met bewondering voor Wie God is. Het enige dat helpt, is een voortdurende en indringende bewondering van God.
Toepassing: Denk goed na, broeders en zusters, hoe u kunt groeien in bewondering van God. Denk na hoe u in het lezen van de Bijbel en door de zondagse samenkomsten kunt groeien in het aanbidden van God. Wat hebt u de afgelopen week van Hem gezien? Stel uzelf deze vragen, broeders en zusters. Ze zijn essentieel in uw persoonlijke overwinning over Babylon.

3. De helse beker (vers 9-11)
Vers 9-11 zijn voor mij de bevestiging dat Babylon op twee niveaus verslagen moet worden. Vers 8 kun je opvatten als het universele oordeel over Babylon, maar in vers 9-11 wordt het echt persoonlijk. Akelig persoonlijk zelfs. We lezen:

“En een derde engel volgde hen, die met een luide stem zei: Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt, en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, dan zal hij ook drinken van de wijn van de toorn van God, die onvermengd is ingeschonken in de drinkbeker van Zijn toorn, en gepijnigd worden in vuur en zwavel voor het oog van de heilige engelen en van het Lam. En de rook van hun pijniging stijgt op tot in alle eeuwigheid, en zij die het beest en zijn beeld aanbidden, hebben dag en nacht geen rust, evenmin als iemand die het merkteken van zijn naam ontvangt.”

We kunnen ons de realiteit van deze woorden nauwelijks voorstellen. Dit is één van de meest tragische en huiveringwekkende verzen in de hele Schrift. We lezen hier over de eeuwige kwelling. We lezen hier over de hel. We lezen over eeuwige pijn. We lezen over eeuwige rusteloosheid. We lezen hier over mensen die uit Gods hand een beker aangereikt krijgen: een beker met onvermengde toorn. Gods toorn wordt met de volle maat uitgegoten – en dat voor eeuwig.
Ziet u dat er een connectie is tussen de beker die Babylon aanbiedt en de beker die God in dit vers uitreikt? Wie wil drinken van de zonde die Babylon aanbiedt, zal ook moeten drinken van Gods toorn. Deze bekers worden hier als het ware aan elkaar verbonden. De beker van de zonde moet worden beantwoord met de beker van het oordeel.
Weet u wat nu het meest tragische van dit gedeelte is, broeders en zusters? Deze mensen, de aanbidders van het beest krijgen een beker van God aangereikt die zij niet hadden hoeven drinken. Het is terecht dat zij deze beker aangereikt krijgen, maar het had niet gehoeven. En hiermee bedoel ik dit: deze mensen hadden het oordeel kunnen ontlopen. U hoeft niet verloren te gaan! U kunt behouden worden! Als u vandaag niet bent gered door het verlossingswerk van Jezus Christus, dan kunt u vandaag behouden worden!
Toepassing: Weet u wat het Evangelie is? Het Evangelie is de boodschap dat God de Vader deze beker, waarvan wij lezen in Openbaring 14:10, heeft gegeven aan Zijn Zoon, de Heere Jezus. Hij heeft deze beker in onze plaats leeggedronken. Lees maar eens Mattheüs 26:36-46. In dat gedeelte vraagt Christus tot driemaal toe aan Zijn Vader: “Laat deze drinkbeker aan Mij voorbijgaan” (vers 39, 42 en 44). Hij spreekt daar over deze drinkbeker. Op Golgotha dronk Christus de beker van Gods toorn helemaal leeg. Waarom? Niet alleen zodat u, jij en ik niet meer hoeven te drinken uit deze beker van Gods rechtvaardige toorn, maar ook zodat u, jij en ik geen behoefte meer zouden hebben aan de beker die Babylon aanreikt.
Toepassing: Wellicht vraagt u zich af, waarom dergelijke waarschuwingen zijn opgenomen in een brief die is gericht aan christenen. Immers, wij zijn behouden en wij kunnen niet verloren gaan. Dus waarom geeft God dergelijke waarschuwingen aan Zijn volk?
Het antwoord luidt: om niet te leven met de illusie dat het mogelijk is behouden te zijn zonder Hem te aanbidden. Buig niet voor het genot van Babylon, maar buig steeds weer voor Degene Die de drinkbeker van Gods toorn vrijwillig voor u heeft leeggedronken.
Misschien zegt u: “Ik vind het zó moeilijk om te geloven in een God Die mensen verloren laat gaan. Ik kan er niet mee leven dat God mensen in de hel overlevert aan Zijn eeuwige toorn.” Dan zegt het Schriftgedeelte van deze middag dat uw probleem zich op het verkeerde vlak bevindt. U hebt misschien moeite met Gods toorn, maar God heeft heilige bezweren tegen uw zonde. Vergis u niet: God is op een bepaalde manier tegenwoordig in de hel. Dat staat ook in onze tekst:

“Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt, en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, dan zal hij ook drinken van de wijn van de toorn van God, die onvermengd is ingeschonken in de drinkbeker van Zijn toorn, en gepijnigd worden in vuur en zwavel voor het oog van de heilige engelen en van het Lam.”

De Puritein Thomas Watson schrijft in één van zijn werken:

“Zonde is erger dan de hel. De helse pijnen zijn enkel de last van het schepsel. Maar zonde is een last voor God.”
(Eigen vertaling uit Thomas Watson, A Body of Divinity)

Deze mensen, gemeente – deze aanbidders van het beest – wilden per se het plezier van Babylon. Ze konden niet zonder. Haar macht was te sterk. De verleiding te groot. Maar de gevolgen zijn eeuwig pijnlijk.
Nu wil ik ook iets kort zeggen over dat beest waarover de engel spreekt:
A. Zie het verband tussen Babylon en het beest. Ik zei net dat Babylon verweven raakt met politieke machten. Het eerste beest uit Openbaring 13 staat symbool voor een godslasterlijke, dictatoriale politieke macht. En hier lezen we over mensen die “het beest en zijn beeld aanbidden, en het merkteken op het voorhoofd of op de hand ontvangen.” Blijkbaar zijn Babylon en het beest zó nauw aan elkaar verbonden, dat de aanbidding van het één [dat is hier het beest] leidt tot het oordeel van het ander [dat is hier Babylon].
B. De mensen die het beest aanbidden, doen dit niet uit dwang, maar uit bewondering. Wellicht denkt u bij de term “beest” aan de antichrist en misschien hebt u dan het beeld in gedachten van iemand of meerdere machtshebbers die op intimiderende wijze aanbidding eisen en afdwingen. Ik wil hier duidelijk maken dat dit voor wat betreft de verloren mensen niet het hele verhaal is. Hebt u Openbaring 13 ooit nauwkeurig gelezen? De mensen die het beest volgen en aanbidden, doen dit ook uit bewondering. Ze worden misleid, ze worden voorgelogen, ze worden bedrogen, maar desondanks hebben zij echt bewondering voor hem en beschouwen hem als god. Weet u voor wie dit beest uiterst onvriendelijk is? Weet u wie dit beest niet kan luchten of zien? Christenen! Waarom niet? Dat is heel eenvoudig: christenen erkennen alleen God als God. Christenen buigen niet voor een indrukwekkende politieke leider. Christenen buigen alleen bij het kruis van Jezus Christus. En dat maakt het beest furieus. Vergeet niet dat deze “beestaanbidding” ten diepste satansaanbidding is. Dat schrijft Johannes letterlijk in Openbaring 13:4:

“En zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest macht gegeven had…”

C. Het merkteken is een symbolische beschrijving die aangeeft wat de positie van deze mensen is en aan wie zij zijn toegewijd. Sommige mensen lezen het woord “merkteken” of de term “het teken van het beest” en zij denken dan onmiddellijk: “Een chip! Een chip! We zullen binnenkort allemaal verplicht een chip ontvangen!” Mijn reactie hierop is: “Ho, ho, niet zo snel.” Er zijn een aantal christenen die geloven dat mensen verloren gaan en uit de beker van Gods toorn moeten drinken, puur vanwege het feit dat zij deze vermeende chip ontvangen. Vanuit de context valt hier echter het één en ander tegenin te brengen. Kijk bijvoorbeeld eens in Openbaring 14:1:

“En ik zag, en zie, het Lam stond op de berg Sion, en bij Hem honderdvierenveertigduizend mensen met op hun voorhoofd de Naam van Zijn Vader geschreven.”

Wat u moet weten is dat in het boek Openbaring tegenbeelden worden gebruikt. Het ene beeld staat tegenover het andere. In Openbaring 13 lezen we over het merkteken van het beest, dat op het voorhoofd of op de hand wordt aangebracht. En in Openbaring 14 lezen we over de heiligen, die de Naam van God de Vader op het voorhoofd geschreven hebben staan. Mag ik u eens vragen: kunnen u en jij zien dat ik de Naam van God de Vader op mijn voorhoofd heb? Kan ik dit bij jullie zien? Ik zie niets, hoor! En toch ziet Johannes dit hier. Ook dit is dus een soort “merkteken” – een soort zegel als teken dat deze mensen het eigendom van God zijn en dat zij veilig zijn onder Zijn beschermende heerschappij. Dit is het tegenbeeld van de dictatoriale heerschappij van het beest. Niemand gaat verloren omdat hij of zij een chip ontvangt. Iemand gaat verloren omdat hij of zij toegewijd is aan de satanische en antichristelijke machten. Mensen gaan niet verloren omdat zij het merkteken ontvangen, maar mensen ontvangen het merkteken als symbolische bevestiging dat zij verloren zijn!

4. De hemelse belofte (vers 12-13)
En er is nóg een reden waarom ik in het merkteken van het beest geen chip zie. Die reden vind ik in vers 12-13. Daar lezen we:

“Hier zien we de volharding van de heiligen. Hier komen openbaar die de geboden van God en het geloof in Jezus in acht nemen. En ik hoorde een stem uit de hemel tegen mij zeggen: Schrijf: Zalig zijn de doden die in de Heere sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten van hun inspanningen, en hun werken volgen met hen.”

Uitgaande van het feit dat Johannes hier tegenbeelden beschrijft, moeten we ons nu de vraag stellen: over welke mensen heeft hij geschreven en wat schrijft hij over hen?
In vers 11 lezen we over degenen het beest en zijn beeld aanbidden, en het merkteken op het voorhoofd of op de hand ontvangen. In vers 12 lezen we vervolgens het tegenbeeld.
Daar lezen we over de heiligen, die de geboden van God en het geloof in Jezus in acht nemen.
Met andere woorden: als Johannes in vers 12-13 schrijft over de heiligen, de christenen, degenen die in Christus geloven, en als hij schrijft over de gehoorzaamheid van christenen aan Gods geboden, dan moet het tegenbeeld verwijzen naar de verloren mensen die het beest aanbidden en die drinken uit de beker van genotzucht die Babylon hen aanreikt. Het wijst op het denken en handelen van degenen die zijn toegewijd aan het beest uit Openbaring 13.
En lees bijvoorbeeld Openbaring 14:4-5:

“Zij zijn het die niet met vrouwen bevlekt zijn, want zij zijn maagden. Dezen zijn het die het Lam volgen waar Het ook naartoe gaat. Dezen zijn gekocht uit de mensen, als eerstelingen voor God en het Lam. En in hun mond is geen leugen gevonden, want zij zijn smetteloos voor de troon van God.”

Als lezer denk je: “Johannes, waarom noem je deze twee kenmerken? Waarom schrijf je dat deze mensen niet met vrouwen bevlekt zijn en dat er in hun mond geen leugen is gevonden?”
Dat doet Johannes, omdat deze kenmerken van Gods heiligen tegenbeelden zijn van Openbaring 13:14 (waar wordt gesproken over misleiding, leugens) en Openbaring 14:8 (waar wordt gesproken over hoererij). Op deze manier zet Johannes deze twee groepen tegenover elkaar. Dit contrast wil hij overbrengen.

Daarbij vinden we in dit gedeelte nóg een tegenbeeld: in vers 11 lezen we dat degenen die het beest en zijn beeld aanbidden, geen rust zullen hebben. In vers 13 lezen we dat de heiligen mogen rusten van hun inspanningen.
Toepassing: Het is eeuwige rusteloosheid of eeuwige rust, gemeente. Weet u welk van deze twee perspectieven uw deel zal zijn? Bent u geborgen in de gerechtigheid van Jezus Christus? Bent u gekocht en betaald met Zijn bloed? Hebt u Hem lief? Aanbid u Hem als Degene Die u heeft gemaakt en gered? Als dit zo is, dan mag u bemoedigd worden met de woorden van vers 12-13. Span u deze dag in – en daarmee bedoel ik de tijd die u in deze wereld hebt – om straks, als het leven in deze gevallen schepping voorbij is, te kunnen rusten van al deze inspanningen. Uw werken zullen u volgen.
God vergeet niet één werk dat u in Zijn Naam en voor Zijn glorie hebt verricht. De eeuwigheid is de eregalerij van Gods werken in Zijn heiligen. Geef de moed niet op, broeders en zusters! Houd vol! Dat is de boodschap waar dit gedeelte mee afsluit. Alles wat u hebt verricht in de navolging van Christus, zal u in de eeuwigheid navolgen.
Nee, ik ga u niet vertellen dat u verloren gaat als u een chip ontvangt – ook al weet ik uiteraard niet hoe de toekomst zal zijn. Op grond van dit gedeelte uit Gods Woord mag ik u wél vertellen dat de aanbidding van de Ene God van levensbelang is.
We hebben drie engelen gehoord. We hebben twee groepen mensen gezien. En uiteindelijk verlost én oordeelt er maar één God. Wees u bewust van het dodelijke gevaar van afgoderij. Wees hoopvol, vanwege het verlossingswerk van de Heere Jezus Christus. En wees ijverig en volhardend in de aanbidding van Hem. Want er zal een dag komen, broeders en zusters, waarop zal blijken dat de drie engelen een betrouwbare boodschap gebracht hebben. Dan zal zichtbaar worden dat er werkelijk twee groepen mensen in de wereld hebben geleefd. En dan zal u, als u in Christus geborgen bent, de eeuwige rust ingaan en het loon ontvangen voor al uw inspanningen voor Hem in een wereld die Hem wilde doodzwijgen, want, zoals een lied het zegt:

“Niets is hier blijvend, niets is hier blijvend,
alles, hoe schoon ook, zal eenmaal vergaan.
Maar wat gedaan werd uit liefde tot Jezus,
dat houdt zijn waard’ en zal blijven bestaan.”Amen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reageren? Plaats hier uw vraag en/of opmerking.

Blogarchief