SalvationInGod

donderdag 10 mei 2018

Hemelvaart – Ingaan in het Centrum van Gods liefde

Outline Woordverkondiging Johannes 17:20-26, uitgesproken op donderdag 10 mei in de Vrije Baptistengemeente Papendrecht

Inleiding: Gemeente van onze Heere Jezus Christus, ik wil deze morgen de volgende vraag aan u stellen: verlangt u ernaar de heerlijkheid binnen te gaan? Het is vandaag Hemelvaartsdag; we denken aan het feit dat onze Verlosser en Heere, Jezus Christus, ons als het ware is voorgegaan en de heerlijkheid bij God de Vader is ingegaan.
En nu, deze morgen, wil ik u vragen of u het verlangen kent Hem ook hierin te willen volgen. En als u deze vraag overdenkt en voor uzelf beantwoordt, dan heb ik een tweede vraag voor u: waarom verlangt u ernaar de heerlijkheid binnen te gaan? Wat verwacht u daar? Denkt u wel eens na over het leven in de tegenwoordigheid van de Heere Jezus Zelf? Denkt u wel eens na over de eeuwigheid? Denkt u wel eens na over het moment dat u voor het eerst – let wel: voor het éérst! – oog in oog staat met Degene Die Zijn leven gaf om u te verlossen?
Ik wil u vanmorgen meenemen naar een gedeelte in de Bijbel waar de Heere Jezus Zelf aan het woord is en waarin Hij kleur en invulling geeft aan de heerlijkheid, die Hij al binnengegaan is.

Laten we de Bijbel openen bij Johannes 17:20-26.

“En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven, opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt. En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals Wij één zijn; Ik in hen, en U in Mij, opdat zij volmaakt één zijn, en opdat de wereld erkent dat U Mij gezonden hebt en hen liefgehad hebt, zoals U Mij hebt liefgehad. Vader, Ik wil dat waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn die U Mij gegeven hebt, opdat zij Mijn heerlijkheid zien, die U Mij gegeven hebt, omdat U Mij hebt liefgehad vóór de grondlegging van de wereld. Rechtvaardige Vader, de wereld heeft U niet gekend, maar Ik heb U gekend, en dezen hebben erkend dat U Mij gezonden hebt. En Ik heb hun Uw Naam bekendgemaakt, en zal die bekendmaken, opdat de liefde waarmee U Mij hebt liefgehad, in hen is, en Ik in hen.”

Laten we bidden om de werking van Gods Geest.

Vanmorgen wil ik laten zien dat de manier waarop Christus afscheid heeft genomen van Zijn discipelen, helemaal niet hopeloos, maar juist hoopvol was. Hoopvol voor de discipelen én hoopvol voor ons. De titel van deze boodschap luidt “Hemelvaart – ingaan in het Centrum van Gods liefde” en ik wil stilstaan bij de volgende vier punten:

1. Eenheid (vers 20-23)
2. Tegenwoordigheid (vers 24)
3. Geloof (vers 25)
4. Liefde (vers 26)

1. Eenheid (vers 20-23)
Als eerste lezen we het verzoek van de Heere Jezus in de verzen 20-23. Hij bidt om de eenheid van de Kerk:

“En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven, opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt. En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals Wij één zijn; Ik in hen, en U in Mij, opdat zij volmaakt één zijn, en opdat de wereld erkent dat U Mij gezonden hebt en hen liefgehad hebt, zoals U Mij hebt liefgehad.”

Waar ik u nu op wil wijzen is de motivatie van Christus om te bidden voor de eenheid van Zijn volk. Kijk eens met mij mee. We zien dat Christus in totaal drie motieven verwoordt om te bidden voor de eenheid van Zijn Kerk:

A. Het weerspiegelt de eenheid binnen de Drie-eenheid (vers 21)
B. Het leidt tot het geloof dat Christus door de Vader gezonden is (vers 22)
C. Het getuigt van Gods liefde voor Christus én de Kerk (vers 23)

Weet u wat ik zo opmerkelijk vind aan het motief van Christus om te bidden voor de eenheid van Zijn Kerk? Het motief is God Zelf. Kijkt u maar mee:

Vers 21 – “…opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U.” Weet u wat hier de motivatie is? Als de Vader aan de Zoon zou vragen: “Waarom moet Ik de Kerk een maken, Mijn Zoon?” dan zou Christus antwoorden: “Vader, Wij zijn één!”
Vers 22 – “…dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt.” Weet u wat hier de motivatie is? Als de Vader aan de Zoon zou vragen: “Waarom moet Ik de Kerk één maken, Mijn Zoon?” dan zou Christus antwoorden: “Vader, dan zal de wereld Uw getuigenis in Mij geloven!”
Vers 23 – “…opdat zij volmaakt één zijn, en opdat de wereld erkent dat U Mij gezonden hebt en hen liefgehad hebt, zoals U Mij hebt liefgehad.” Weet u wat hier de motivatie is? Als de Vader aan de Zoon zou vragen: “Waarom moet Ik de Kerk één maken, Mijn Zoon?” dan zou Christus antwoorden: “Vader, dan zal de wereld zien dat U Mij hebt liefgehad en dat U ook Uw Kerk zó liefhebt!”
Kortom: Christus pleit op God Zelf. God is het Motief voor Zijn verzoek. God is als het ware de Grond onder Zijn gebed. Het geheim van het gebed is om te pleiten bij God met God.
Toepassing: Weet u wat het is om te pleiten op God Zelf? Als u bidt, als u Hem smeekt naar u te luisteren, welke redenen geeft u Hem daarvoor? Geeft u God als het ware terug aan God? Geeft u Zijn zaak terug aan Hem? Kunt u zien hoe een bepaalde situatie leidt tot de verheerlijking van Zijn Naam? Denkt u na over de vraag hoe het getuigenis van God in Christus gediend kan worden? Christus zegt hier: “Vader, Uw zaak wordt ermee gediend, Uw Naam wordt verheerlijkt wanneer de Kerk één is.”

2. Tegenwoordigheid (vers 24)
In vers 24 zien we blik van Christus op Zijn Kerk verschuiven van de aarde naar de hemel. We horen daar Zijn verlangen:

“Vader, Ik wil dat waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn die U Mij gegeven hebt, opdat zij Mijn heerlijkheid zien, die U Mij gegeven hebt, omdat U Mij hebt liefgehad vóór de grondlegging van de wereld.”

Waar wij hier het woordje wil lezen – “Vader, Ik wil…” – staat in het Engels het woord desire: verlangen. De Heere Jezus legt hier dus niet zomaar een zakelijke wil op tafel, maar het is een diep verlangen in Hem dat Hem doet bidden: “Vader, geef dat al Uw kinderen bij Mij zullen zijn! Dan zullen zij Mijn heerlijkheid zien!”
Opnieuw zien we hier dat Christus God – en in dit geval Zichzelf, God de Zoon – centraal stelt. En dit is voor ons misschien wel het meest opmerkelijke.
Toepassing: Stelt u zich eens voor dat u in het winkelcentrum van Papendrecht loopt en ineens hoort u een luid en enthousiast geroep van een restauranteigenaar: “Mensen, kom hier naar binnen! Ik wil zo graag dat u bij mijn zaak naar binnenkomt, want dan kunt u mijn prachtige interieur zien! U zult kennis maken met mijn geweldige personeel, dat iedere dag zijn best doet om de lekkerste gerechten te serveren! U zult genieten van het geweldige eten dat wij voor u bereiden!”
Ik denk dat er mensen in deze zaal zijn, die sterk de neiging hebben te denken: “Wat een arrogant figuur! Ik loop hier gewoon in het centrum en hij wil graag dat ik in zijn tent kom kijken om te zien hoe geweldig zijn zaak is…” En met dat u dit denkt, versnelt u uw pas. U wilt deze tent zo snel achter u laten. U wilt zelf weten waar u heen wilt. En u irriteert zich al helemaal aan die mateloze arrogantie van die restauranteigenaar, die vol trots vertelt over zijn zaak.
Broeders en zusters, u moet weten dat de Heere Jezus Christus hier in wezen hetzelfde doet als die fictieve restauranteigenaar. Hij wil ons bij Zich hebben. Waarom? Zodat wij Hem zullen zien! Zodat wij Hem zullen zien schitteren! De hemel is God-gecentreerd; de hemel is Christus-gecentreerd! Christus is niet arrogant, Christus is God!
Toepassing: En nu kom ik bij een gevoelig punt. Sommige mensen horen die restauranteigenaar en willen helemaal niet naar binnen om zijn zaak te bewonderen. Ze gaan echter wél naar binnen. En weet u waarom? Omdat het net heel hard is gaan regenen. Het enige dat zij zoeken, is beschutting. Ze willen even kunnen schuilen. Ze willen niet buiten blijven lopen, omdat ze dan door de regen doorweekt worden. Dat hele restaurant kan hen helemaal niets interesseren; het gaat hen er puur en alleen om dat zij beschermd worden tegen het water.
Zo geloof ik ook dat er mensen zijn die niet naar de hemel willen om daar de schoonheid en de schittering van Jezus Christus te zien en voor eeuwig te bewonderen, maar om gewoon beschut te zijn tegen alles wat pijn doet. Geen verdriet, geen ziekte, geen rampen, geen tegenslagen – gewoon een plaats waar je voor eeuwig van alle zorgen en problemen af bent.
Toepassing: Gemeente, een zogenaamd schuilgeloof gaat u op de lange termijn niet verder helpen. Begrijp mij niet verkeerd: het is menselijk en niet verkeerd om te schuilen voor veiligheid. Maar vanuit God bezien – en vanuit het Hogepriesterlijk gebed bezien – is het lang niet alles! Ik wil u deze morgen aanmoedigen om uw verlangen in lijn te brengen met het verlangen van Jezus Christus, dat u bij Hem zult zijn, omdat Hij vol goddelijke glorie, schoonheid, majesteit en liefde schittert! Bewonder Hém! Heb Hém lief!
Toepassing: Want dit is de omschrijving die de Heere Jezus van het eeuwige leven geeft in Johannes 17:3:

“En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, Die U gezonden hebt.”

God kennen in Christus is het eeuwige leven! Jezus Christus is het eeuwige leven! U mag een is-gelijk-teken plaatsen. En weet u wat u dan krijgt? De kern van het Evangelie, zoals we dit in Johannes 17:20-26 zien. Dit is het Evangelie: God gaf Christus, opdat wij Christus zouden hebben. Het verzoek van de Heere Jezus in vers 24 is dus het kernverlangen van het Evangelie: “Heere, ik wil U! Als U dat eeuwige leven bent, dan wil ik Ú!” Dit is het verlangen van Christus Zelf: “Vader, Ik verlang ernaar dat al Uw kinderen Mij zullen hebben.”

3. Geloof (vers 25)
Dit sluit precies aan op wat de Heere Jezus zegt in vers 25:

“Rechtvaardige Vader, de wereld heeft U niet gekend, maar Ik heb U gekend, en dezen hebben erkend dat U Mij gezonden hebt.”

De wereld ziet geen geestelijke, goddelijke schoonheid in de Heere Jezus. Maar door genade en door het geloof mag de Kerk dit alles wel zien en bewonderen.
Toepassing: Het geloof in Jezus Christus betekent allereerst dat wij Gods getuigenis in Hem aanvaarden als waarheid. Alles wat Christus heeft gezegd en gedaan, komt van God. Dit is het getuigenis van de Kerk, en dit getuigenis leg ik hier ook af deze morgen. Ik geloof dat Christus Gods Getuigenis is. In Christus zien wij God. Al eerder in Johannes 17 lezen we over het geloof van de discipelen, waarover Christus in vers 6-8 heeft gezegd:

“Ik heb Uw Naam geopenbaard aan de mensen die U Mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren van U en U hebt hen Mij gegeven, en zij hebben Uw woord in acht genomen. Want de woorden die U Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven, en zij hebben daadwerkelijk erkend dat Ik van U uitgegaan ben, en hebben geloofd dat U Mij gezonden hebt.”

Christus gebruikt hier drie verschillende begrippen om het geloof in Hem te omschrijven:

• In acht nemen
• Erkennen
• Geloven


Al deze woorden hebben betrekking op het getuigenis dat God van Zichzelf heeft gegeven in de Heere Jezus. Christenen nemen Christus’ woorden in acht, want Christus komt van God. Christenen erkennen Christus, want Hij komt van God. Christenen geloven in Christus, want Hij komt van God. Het geloof van christenen heeft in de kern te maken met de Persoon Jezus Christus. Wij vertrouwen Hem om Wie Hij is.
Toepassing: Gelooft u dat Jezus Christus door God gezonden is? Vertrouwt u op Hem voor uw verlossing, uw redding? Vertrouwen in de Persoon en het werk van de Heere Jezus Christus, dat is de opdracht die de Bijbel ons geeft, iedere dag weer!

4. Liefde (vers 26)
De Bijbel gaat echter nog verder. De Bijbel vertelt ons niet alleen dat christenen Christus vertrouwen, maar dat zij Hem liefhebben. En hier lezen we van in vers 26 – het laatste vers van Johannes 17:

“En Ik heb hun Uw Naam bekendgemaakt, en zal die bekendmaken, opdat de liefde waarmee U Mij hebt liefgehad, in hen is, en Ik in hen.”

Wat wij hier lezen is de ervaring van het Nieuwe Jeruzalem. Dit is de hemelse ervaring. Dit is het hoogtepunt, het doel van Gods verlossingsplan. We lezen in Romeinen 5:5 dat Gods liefde is uitgestort in onze harten. Weet u wat dit betekent? Het betekent dat wanneer ik een kind van God geworden ben, wanneer ik wedergeboren ben, wanneer ik de Heilige Geest ontvangen heb, ik Christus ga liefhebben, met – en hier draait het om – de liefde van God voor Christus, die door de Heilige Geest in mij komt wonen. Met andere woorden: op het moment dat de Heilige Geest in mijn hart komt wonen, komt de Bron van liefde voor de Heere Jezus in mij wonen! Het is Gods liefde, door de Heilige Geest, die in mij komt wonen.
Toepassing: U moet weten, Gemeente, dat ik zo’n 23 jaar vervreemd ben geweest van deze essentiële waarheid. Ik heb geen hele sterke christelijke achtergrond, heb geen Psalmen leren zingen, ben niet grootgebracht met welke catechismus dan ook en toch heeft het God behaagd mij tot Hem te brengen. Maar dat ging – menselijk gesproken – wel met omwegen en met pieken en diepe dalen. En op een crisismoment in 2012 opende de Geest mijn ogen. Hoe? Door te laten zien dat het God Zelf het Centrum is van het geloofsleven; dat het geloofsleven niet alleen gaat om in Christus te geloven, maar om Hem door het geloof lief te hebben. Verstandelijk geloven deed ik wel, maar ik leefde nog onder de macht van de zonde. Wat geweldig, Gemeente, als God de ogen opent voor Zijn heerlijkheid, Zijn glorieuze liefde en Zijn liefdevolle glorie!
Om deze reden hoeft het ons daarom ook niet te verbazen dat Paulus in 1 Korinthe 16:22 schrijft:

“Als iemand de Heere Jezus Christus niet liefheeft, laat die vervloekt zijn…”

Toepassing: Zoals gezegd is het vandaag Hemelvaartsdag. Het is de dag waarop Jezus Christus het centrum van Gods liefde binnenging. En wij? Verlangen wij er ook naar om in het centrum van Gods liefde te zijn? Verlangen wij ernaar om Gods liefde voor Zijn Zoon in eeuwigheid te ervaren?
De hemelse heerlijkheid is de plaats waar Gods liefde voor Zijn Zoon oneindig zal worden ervaren. En de genade die God ons heeft geschonken, is dat wij voor eeuwig deel mogen hebben aan deze ervaring. De liefde die God voor Christus én voor Zijn bruid – de Kerk – heeft, zal daar ten volle worden ervaren!
Toepassing: Verlangt u naar het moment dat dit werkelijkheid zal zijn? Verlangt u naar úw Hemelvaartsdag? De dag dat ú het centrum van Gods liefde zult binnengaan? Christus is ons voorgegaan. En Zijn werk op dit moment is om uw leven zo te leiden en alles voor u te doen, zodat u ervan verzekerd bent dat u dat moment gaat meemaken. Hij is op dit moment bezig om uw aankomst in het centrum van Gods liefde te garanderen. Wát een Verlosser! Wát een Heere! Wát een Hogepriester!
Ik hoop en bid van harte dat u dit Evangelie zult bewaren in uw hart en dat u het zult koesteren; het Goede Nieuws dat God de wereld zó heeft liefgehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat ieder die in Hem geloof niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft – en dat is Jezus Christus – en Hem voor eeuwig zal liefhebben in Zijn tegenwoordigheid.

Amen.Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reageren? Plaats hier uw vraag en/of opmerking.

Blogarchief