SalvationInGod

vrijdag 27 januari 2017

Vergeving, de weg tot God; nader tot Hem!

Outline Woordverkondiging Psalm 32

• Inleiding: Broeders, als jullie aan het begrip vergeving denken, welke gedachte komt dan het eerst bij jullie op? Als jij het woord vergeving zou moeten uitleggen, hoe zou jij dat dan doen? En laat mij de vraag eens persoonlijk stellen: wat waardeer jij het meeste met betrekking tot vergeving? We weten allemaal dat vergeving een kernwoord in de Bijbel is, en we weten dat het een belangrijke plaats inneemt in het christelijk geloof. Maar waarom?
Laat mij je nog een andere vraag stellen: wat wil God eigenlijk met vergeving? Waarom schenkt Hij vergeving? Welk doel zit hier achter?
Om een breder beeld op Gods vergeving te krijgen, wil ik jullie meenemen naar Psalm 32; dit is een geweldige Psalm, die de geweldige rijkdom van Gods vergeving beschrijft!
• Contextbepaling: Deze Psalm draagt de titel “Een onderwijzing van David”. Het doel van deze Psalm wordt hierdoor direct helder; David wil ons iets duidelijk maken. Hij wil dat wij iets leren. Mensen leggen meestal het verband tussen deze Psalm en Psalm 51, beide boetpsalmen. Dat doet men vanuit de gedachte dat vers 3 spreekt over Davids lange zwijgen na zijn overspel met Bathseba en het laten ombrengen van haar man, Uria. Er is vanuit deze Psalm echter weinig reden om aan te nemen dat David dezelfde geschiedenis in gedachten had toen hij deze twee Psalmen schreef. We weten dit niet precies en dat is voor het bestuderen van deze Psalm ook niet noodzakelijk. Mijn doel vanavond is om met jullie door deze Psalm heen te gaan en 7 geweldige, rijke lessen trekken met betrekking tot vergeving, te weten:

1. Het geluk van vergeving (vers 1 en 2)
2. De belemmering voor vergeving (vers 3 en 4)
3. De weg naar vergeving (vers 5)
4. De blijdschap en zekerheid van vergeving (vers 6 en 7)
5. De boodschap van vergeving (vers 8 en 9)
6. De ernst van vergeving (vers 10)
7. Het dankoffer voor vergeving (vers 11)

1. Het geluk van vergeving
- Allereerst zien we in deze Psalm dat David begint met twee zaligsprekingen:

A. “Welzalig is hij van wie de overtreding vergeven, van wie de zonde bedekt is.”
B. “Welzalig de mens wie de HEERE de ongerechtigheid niet toerekent, en in wiens geest geen bedrog is.”

- Wat is zonde? Zonde is volgens vers 2 dat wat God aanmerkt als ongerechtigheid. En broeders, we kunnen in ons leven veel geluk vinden in andere zaken, maar als God onze ongerechtigheid niet vergeeft en als Hij ze ons toerekent, zijn wij de meest beklagenswaardige mensen die er zijn!
- Kennen wij dit geluk in ons eigen leven? Weten wij ons vergeven? Weten wij dat God onze zonden heeft bedekt door het bloed van Zijn Zoon, de Heere Jezus Christus? Kunnen we vol vertrouwen zeggen dat door het volbrachte werk van Jezus Christus God onze zonde niet toerekent? Kunnen wij vol geluk beamen dat Jezus onze zonde op Zich heeft genomen?

2. Belemmering voor vergeving
- Maar kunnen wij ook zeggen dat “in onze geest geen bedrog is”? Waar heeft David het precies over wanneer hij dit zegt? Gaat het hier over het spreken van de waarheid? Breed genomen wel, maar kijk eens naar vers 3 en 4:

“Toen ik zweeg, teerden mijn beenderen weg, onder mijn jammerklachten, de hele dag. Want dag en nacht drukte Uw hand zwaar op mij, mijn levensvocht veranderde in een zomerse droogte.”

- Wanneer David over “bedrog” spreekt, gaat het hier specifiek over het verbergen van zonden op een manier die niet tot eer van God is. Simpel gezegd gaat het hier om een zwijgen over zonde, daar waar het beleden moet worden.
- We kunnen hieruit leren dat God serieus omgaat met de zonde van Zijn kinderen. David beschrijft zelfs fysieke klachten vanwege het niet belijden van zijn zonde! Broeders, we moeten ons niet inbeelden dat God de zonde van Zijn kinderen zomaar even door de vingers ziet en dat Hij van een afstandje staat toe te kijken wanneer wij weer bij Hem terugkomen. Als God al op ons wacht, dan doet Hij dat actief. Hij drukt Zijn hand op je. Heb je gezondigd en wil je er niet mee voor de dag komen? Verzwijg je dingen? Vertel je dingen bewust niet aan God, terwijl Hij als geen ander weet wat er aan de hand is? Verwacht dan Gods drukkende hand! Dit klinkt hard en wreed, maar ook vanuit het Nieuwe Testament weten we dat God Zijn kinderen disciplineert en corrigeert. We lezen hiervan in Hebreeën 12. Wanneer je bewust een zondige weg inslaat en hierover zwijgt naar God toe, zal Zijn hand op je gaan drukken.

3. De weg naar vergeving
- Want het is deze hand van God, deze drukkende hand, die een einde wil maken aan het zwijgen. God wil ons ertoe bewegen onze zonden te belijden voor Hem. We lezen hiervan in vers 5:

“Mijn zonde maakte ik U bekend, mijn ongerechtigheid bedekte ik niet” – Oh, David! Wat een heerlijk, bevrijdend woord! Wat een opluchting om al je troep en ongerechtigheid voor de Heere uit te spreken! – “Ik zei: Ik zal mijn overtredingen belijden voor de HEERE. En Ú vergaf mijn ongerechtigheid, mijn zonde.”

- God drukt met Zijn hand op je, net zolang totdat het hoge woord eruit is: “Ja, Heere, ik heb gezondigd. Ja, Heere, ik heb dat verkeerde woord gezegd. Ja, Heere, ik heb die persoon onrecht aangedaan. Ja, Heere, ik heb gezondigd tegen mijn vrouw.”
- Broeders, ik weet niet hoe jullie je nu voelen. Ik weet niet met wat voor gevoel je hier zit. Maar als je belemmerd wordt door zonde – onbeleden zonde – in je leven, dan wil God je hier aanmoedigen om het niet langer voor Hem te verbergen. Zonden belijden is ook niet gemakkelijk.
- Ik vind het heel moeilijk om mijn zonden te belijden. Ik vind het heel moeilijk om concreet tegen God te zeggen wat er precies aan de hand is, wat er gebeurd is, wat ik gezegd of gedaan heb. Maar – oh, wat een bevrijding als je het tegen Hem hebt gezegd! En wat kan het ook bevrijdend zijn om je zonde te belijden aan medebroeders. Als je op zo’n eerlijke manier met je zonde om mag gaan en als je het alles mag belijden aan de God Die Zich in Jezus Christus verzoend heeft, wat ontvang je dan die vergeving met grote blijdschap! Je krijgt een geweldig besef van de verlossing die God schenkt.

4. De blijdschap en zekerheid van vergeving
- En deze blijdschap, deze zekerheid - het besef van Gods geschonken vergeving en verlossing – komt prachtig tot uiting in de verzen 6 en 7, waar David schrijft:

“Daarom zal iedere heilige tot U bidden ten tijde dat U Zich laat vinden. Voorzeker, een overstroming van machtige wateren zal hem niet bereiken. U bent mijn schuilplaats, U beschermt mij voor benauwdheid, U omringt mij met vrolijke zangen van bevrijding.”

David heeft juist ondervonden hoe het doorbreken van deze zwijgzaamheid resulteert in vergeving en verlossing; hij heeft ondervonden hoe graag God de zonde wil vergeven. God wil vergeven, broeders! Geloven we dit? Of twijfelen we hier juist over? Het doet mij denken aan 1 Johannes 1:8-10:

“Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons. Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken wij Hem tot leugenaar en is Zijn Woord niet in ons.”

- Ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar ik merk in mijn eigen leven dat dit tegen mijn natuur ingaat. Als ik zondig, wil ik mij het liefst verbergen voor God. Dan proef ik iets van wat David in vers 3 en 4 heeft gezegd. Ik zwijg. Het is te pijnlijk om over te praten. Te confronterend. Of te zondig. Ik zeg maar niets.
- Maar wat missen we dan een geweldig kostbaar zicht op God! Wat missen we dan het zicht op Zijn verlangen om ons te vergeven en verlossen! Is jou de zekerheid van de toon ook opgevallen? Het wordt steeds mooier voor David! Eerst noemt hij God zijn Schuilplaats, dan vertelt hij dat God hem zal bewaren voor benauwdheid en tot slot stelt hij dat God hem omringt met vrolijke gezangen van bevrijding. Broeders, God is de God van verlossing! David zegt hier niet – pas op! – dat een kind van God nooit meer hoeft te lijden of nooit meer door moeilijke omstandigheden hoeft te gaan. Maar hij zegt wel: aan iedereen die oprecht en eerlijk zijn zonden belijdt, geeft God Zijn vergeving en verlossing! Wat een zekerheid! Wat een verlossing!

5. De boodschap van vergeving
- En, broeders: verlossing komt nooit alleen. Vergeving komt nooit alleen. Bevrijding komt nooit alleen. Zij wil ons iets leren. Zij wil ons iets duidelijk maken. Niet voor niets staat er boven deze Psalm “Een onderwijzing van David”! Kijk maar naar vers 8 en 9:

“Ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan; ik geef raad, mijn oog is op u. Wees niet als een paard, als een muildier, dat geen verstand heeft. Zijn bek houdt men in toom met bit en toom; dan kan hij u niet te na komen.”

- Broeders, wat doen we met paarden, wanneer zij weigeren om naar ons toe te komen? Wat doen wij als zij niet gehoorzaam zijn aan onze stem? We moeten maatregelen treffen. We zullen ze naar onze hand moeten zetten, door bit en toom. En zo moet ook Gods drukkende hand eraan te pas komen, wanneer wij niet tot Hem willen naderen. Hij zal dan moeten ingrijpen.
- Broeders, hier zit een geweldig geestelijke les in: God wil omgang met ons! Hij wil dat wij dicht bij Hem blijven! En in de kern is dít de boodschap van Gods vergeving: kom bij Mij! Ik wil dat je bij Mij bent! Ik bedek jouw zonde, Ik vergeef jou, zodat je gemeenschap met Mij kunt hebben! De boodschap van vergeving luidt: Kom tot God! En als je afgedwaald bent: Keer terug tot Hem!

6. De ernst van vergeving
- Het is van levensbelang om tot God te gaan. Dat leren we in vers 10:

“De goddeloze heeft veel smarten, maar wie op de HEERE vertrouwt, hem zal de goedertierenheid omringen.”

- De goddeloze kent vele smarten. Waarom? Hij gaat niet met zijn zonde tot God. Hij ziet geen enkel nut in vergeving. Hij ervaart de noodzaak van verlossing niet. Maar hoe vérstrekkend – ja, eeuwigstrekkend! – zijn de gevolgen wanneer wij willens en wetens weigeren tot God te gaan, onze zonden aan Hem te belijden en de vergeving en verlossing te ontvangen die Hij zo graag wil schenken?! In dat geval zijn we de ongelukkigste mensen op deze wereld.
- Maar, broeders, als het goed is, is het waar voor ons wat in het tweede deel van vers 10 staat: wanneer wij op Gods vergeving en verlossing hopen en vertrouwen, dan zúllen wij Zijn goedertierenheid in ons leven ervaren!

7. Het dankoffer voor vergeving
- En wanneer we Gods vergevende goedheid, Zijn vrijgevigheid, Zijn liefde mogen zien in het kruis van Jezus Christus, als wij Zijn verlossingswerk mogen leggen op ons persoonlijke leven, dan volgt daar een geweldig offer in vers 11:

“Verblijd u in de HEERE en verheug u, rechtvaardigen, zing vrolijk, alle oprechten van hart!”

- O, broeders! Is het geen heerlijke bezigheid God te loven en te danken voor Zijn vergeving? Overweeg dit eens: Hij wil zo graag dat wij tot Hem gaan, ook – of misschien wel juist – als wij gezondigd hebben, want dan kan Hij aan ons bekendmaken hoe graag Hij wil dat wij bij Hem zijn! Zwijg niet, broeders, maar ga in vrijmoedigheid tot Hem. En als je bij Hem geweest bent met je zonde, barst dan maar uit in gejuich, want dit is onze God!

Amen!Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reageren? Plaats hier uw vraag en/of opmerking.

Blogarchief